Strategisch Omgevingsmanagement

Overheden pakken maatschappelijke problemen steeds vaker samen met externe stakeholders op. Zo kan het gebeuren dat wegbeheerders in verband met aanstaande grootschalige werkzaamheden de samenwerking zoeken met weggebruikers, werkgevers, logistieke partners enzovoort. Om in zo’n constellatie tot oplossingen te komen die werken én recht doen aan de uiteenlopende belangen, is goed omgevingsmanagement essentieel.

MuConsult kan dit omgevingsmanagement voor overheden verzorgen. In de voorbereidende fase van een beleids- of planproces brengen we de relevante issues en actoren, hun belangen en mogelijkheden om het proces te beïnvloeden en hun onderlinge relaties in beeld. Op basis van deze inzichten bepalen we hoe stakeholders het beste betrokken kunnen worden. We analyseren de problemen en uitgaande van een gedragen ‘probleembesef’ werken we samen met de stakeholders oplossingen uit, met co-creatie- en participatiemethoden.

 

Wij hebben uiteenlopende methoden om stakeholders te betrekken bij de toetsing van maatregelen. Denk hierbij aan serious gaming en de inzet van quick scan modellen die het effect van een keuze direct inzichtelijk maken tijdens bijeenkomsten met stakeholders. De kern van deze aanpak is dat stakeholders inzicht krijgen in alle afwegingen en de invloed van hun eigen keuzes op het totale plaatje. Dit vergroot het begrip voor het gehele maatregelenpakket.

 

Tot slot creëren we draagvlak voor de monitoring en evaluatie en de spelregels voor eventuele bijsturingsmogelijkheden. We zien daarbij toe op een continue betrokkenheid van de stakeholders. Zo helpen we overheden om deze vaak complexe projecten tot een goed en gedragen einde te brengen.

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Casper Stelling

Contact opnemen

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Paul Plazier

Contact opnemen

Voorbeeldprojecten

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!