Contact

MuConsult B.V.
Utrechtseweg 24,
3811 NB Amersfoort
T: (033) 465 50 54

Email: info@muconsult.nl

MuConsult is in 1990 opgericht door Prof. Dr. Henk Meurs. Het bureau richt zich op brede aspecten rondom mobiliteit. Lange tijd was de ondertitel bij onze naam dan ook “Vervoer en Ruimte”. Met de oprichting van het bureau wilde Henk een brug slaan tussen academisch onderzoek en opdrachtgericht beleidsonderzoek. Het credo “wij adviseren vanuit de inhoud” is vanaf de start het fundament voor de wijze waarop MuConsult zich in de markt positioneert.

Reizigers en samenleving centraal

”Eind van de jaren ’80 zag ik de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan beleidsontwikkeling in verkeer en vervoer en aanpalende terreinen. Door op basis van duidelijke feiten en wetenschappelijk verantwoorde analyses opgaven en oplossingen te benoemen voor de vraagstukken van onze opdrachtgevers. Het belang en de gevolgen voor reizigers en de samenleving staan hierbij voor mij steeds centraal. Vandaar de naam MuConsult, waarbij Mu, voor verfijnde inzichten staat.”

MuConsult geschiedenis Henk Meurs

Toonaangevend

De eerste jaren pakten wij opdrachten op die vooral inzichten opleverden in de effecten van uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen op mobiliteit en ruimtelijk gedrag van personen en bedrijven. Denk aan de gevolgen van vergrijzing, de opkomst van de werkende vrouw en daarbij horende herverdeling van taken op een dag, implicatie van technologische ontwikkelingen op de omvang van de mobiliteit en het gebruik van verschillende vervoerwijzen en mobiliteitsdiensten.

MuConsult is sinds de start toonaangevend bij het vertalen van trends en toekomstvoorspellingen naar beleidsinstrumenten zoals verkeersmodellen en monitoringssystemen. Daarnaast voert MuConsult vanaf de start beleidsevaluatieonderzoek uit met een hoge maatschappelijke zichtbaarheid. Denk aan de evaluatie van de effecten van accijnsverhogingen (“kwartje van Kok”), evaluatie van eerste ervaringen met aanbestedingen van regionaal busvervoer en treindiensten en effecten van kwaliteitsverbeteringen OV.

Maatschappelijke opgaven

Al sinds de eerste jaren richt MuConsult zich ook op de aanpak van maatschappelijke opgaven zoals congestie. Denk bijvoorbeeld aan financiële maatregelen als rekeningrijden, de kilometerprijs en vrachtwagenheffing. Maar ook aan gedragsbeïnvloedende maatregelen als werkgevers- en onderwijsaanpak en verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld preventieve maatregelen en evaluatie van de effectiviteit van handhaving. Ontwikkelingen op de automarkt doorgerekend met een zelf ontwikkeld autobezitsmodel, evaluatie van sloopregelingen voor auto’s, stimuleren van alternatieven voor de auto en transitie naar een steeds duurzamer en uiteindelijk emissievrij openbaar vervoer.

Strategisch vernieuwende kennis

In de periode vanaf 2000 werd deze inhoudelijke en strategische kennis in toenemende mate ingezet om naast het Rijk en de grotere kennisinstellingen ook regionale overheden bij te staan. Zo heeft MuConsult zich ontwikkeld tot een marktleider in de uitwerking van aanbestedingen van het OV. Ook zijn wij al vanaf het begin in veel regio’s betrokken bij regionale Korte Termijn Aanpakken (in het kader van o.a. de Taskforce Mobiliteitsmanagement, Anders Betalen voor Mobiliteit, Beter Benutten en de Uitvoeringsagenda’s Slim, Duurzaam en Veilig). Juist de combinatie van strategisch vernieuwende kennis en praktische degelijkheid blijkt hierbij een sterk punt te zijn. Andere vraagstukken die wij al vroeg hebben opgepakt betreffen de integratie van OV en doelgroepenvervoer, gedragsmaatregelen om het gebruik van de fiets te stimuleren i.p.v. alleen fietsinfrastructuur aanleggen, het betrekken van stakeholders zoals werkgevers en onderwijsinstellingen bij integraal mobiliteitsbeleid en onderzoek naar de gehele verplaatsingsketen in plaats van afzonderlijke modaliteiten.

Nieuwe ontwikkelingen signaleren

De kwaliteit van ons bureau is dat wij vroegtijdig nieuwe ontwikkelingen signaleren en de implicaties voor onze opdrachtgevers weten te duiden. Zo zijn wij al vanaf de jaren ’90 bezig met technologische innovaties, zoals die van de rol van ICT en data in mobiliteit en mobiliteitsbeleid. Daarnaast leveren wij bijdragen aan de overgang van de centrale sturing van mobiliteitsbeleid door het Rijk naar decentrale sturing door decentrale overheden (OV-concessies) en gezamenlijke sturing met stakeholders en marktpartijen (Beter Benutten). En onze ervaringen met uiteenlopende vraagstukken op het gebied van prijsmaatregelen zullen ook in de toekomst bruikbaar zijn (zoals nu bij vraagstukken rond de Vrachtwagenheffing).

De afgelopen 30 jaar hebben ons geleerd dat mobiliteitsopgaven steeds ingebed zijn in bredere maatschappelijke opgaven, waaronder duurzaamheid, vitaliteit, inclusiviteit, veiligheid en zorg, ruimtelijk- en arbeidsmarktbeleid en veranderende verhoudingen tussen de publieke en private sector. Wij hopen de komende jaren deze en andere vraagstukken verder met u uit te mogen werken.

Vragen? Wij komen graag met u in contact!