Contact

MuConsult B.V.
Utrechtseweg 24,
3811 NB Amersfoort
T: (033) 465 50 54

Email: info@muconsult.nl

MuConsult is in 1990 opgericht door Prof. Dr. Henk Meurs. Wij richten ons op brede aspecten rondom mobiliteit. Lange tijd was de ondertitel bij onze naam dan ook “Vervoer en Ruimte”. Met de oprichting van het bureau wilde Henk een brug slaan tussen academisch onderzoek en opdrachtgericht beleidsonderzoek. Het credo “wij adviseren vanuit de inhoud” is vanaf de start het fundament voor de wijze waarop wij ons als MuConsult in de markt positioneren.

Reizigers en samenleving centraal

”Eind van de jaren ’80 zag ik de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan beleidsontwikkeling in verkeer en vervoer en aanpalende terreinen. Door op basis van duidelijke feiten en wetenschappelijk verantwoorde analyses opgaven en oplossingen te benoemen voor de vraagstukken van onze opdrachtgevers. Het belang en de gevolgen voor reizigers en de samenleving staan hierbij voor mij steeds centraal. Vandaar de naam MuConsult, waarbij Mu, voor verfijnde inzichten staat.”

MuConsult geschiedenis Henk Meurs

Toonaangevend

In de beginjaren pakten wij opdrachten op die vooral inzichten opleverden in de effecten van uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen op mobiliteit en ruimtelijk gedrag van personen en bedrijven. Denk aan de gevolgen van vergrijzing, de opkomst van de werkende vrouw en daarbij horende herverdeling van taken op een dag. Maar ook de implicatie van technologische ontwikkelingen op de omvang van de mobiliteit en het gebruik van verschillende vervoerwijzes en mobiliteitsdiensten.

MuConsult is sinds de start toonaangevend bij het vertalen van trends en toekomstvoorspellingen naar beleidsinstrumenten zoals verkeersmodellen en monitoringssystemen. Daarnaast voeren we al sinds het begin beleidsevaluatie-onderzoek uit met een hoge maatschappelijke zichtbaarheid. Zoals de evaluatie van de effecten van accijnsverhogingen (“kwartje van Kok”), evaluatie van eerste ervaringen met aanbestedingen van regionaal busvervoer en treindiensten en effecten van kwaliteitsverbeteringen in het OV.

Maatschappelijke opgaves

Al sinds de eerste jaren richten wij ons ook op de aanpak van maatschappelijke opgaves zoals verkeersdrukte en fileleed. Denk bijvoorbeeld aan financiële maatregelen als rekeningrijden, de kilometerprijs en vrachtwagenheffing. Maar ook aan maatregelen op het gedrag, zoals werkgevers- en onderwijsaanpak en verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld preventieve maatregelen en evaluatie van de effectiviteit van handhaving. Ontwikkelingen op de automarkt doorgerekend met het door onszelf ontwikkelde autobezitsmodel Dynamo, evaluatie van sloopregelingen voor auto’s, stimuleren van alternatieven voor de auto en de overgang naar een steeds duurzamer en uiteindelijk emissievrij openbaar vervoer.

Strategisch vernieuwende kennis

In de periode vanaf 2000 werd deze inhoudelijke en strategische kennis in toenemende mate ingezet om naast het Rijk en de grotere kennisinstellingen ook regionale overheden bij te staan. Zo hebben wij ons ontwikkeld tot een marktleider in de uitwerking van aanbestedingen van het OV. Ook zijn wij al vanaf het begin in veel regio’s betrokken bij regionale Korte Termijn Aanpakken in het kader van o.a. de Taskforce Mobiliteitsmanagement, Anders Betalen voor Mobiliteit, Beter Benutten en de Uitvoeringsagenda’s Slim, Duurzaam en Veilig. Juist de combinatie van strategisch vernieuwende kennis en praktische degelijkheid is ons sterke punt. Andere vraagstukken die wij al vroeg hebben opgepakt zijn de integratie van OV en doelgroepenvervoer, gedragsmaatregelen om het gebruik van de fiets te stimuleren in plaats van alleen fietsinfrastructuur aanleggen, het betrekken van stakeholders zoals werkgevers en onderwijsinstellingen bij mobiliteitsbeleid en onderzoek naar de hele verplaatsingsketen in plaats van afzonderlijke vervoermiddelen.

Nieuwe ontwikkelingen signaleren

De kwaliteit van ons bureau is dat wij vroegtijdig nieuwe ontwikkelingen signaleren en de gevolgen voor onze opdrachtgevers weten te aan te geven. Zo zijn wij al vanaf de jaren ’90 bezig met technologische innovaties, zoals die van de rol van ICT en data in mobiliteit en mobiliteitsbeleid. Daarnaast leveren we bijdragen aan de overgang van de centrale sturing van mobiliteitsbeleid door het Rijk naar decentrale sturing door decentrale overheden en gezamenlijke sturing met stakeholders en marktpartijen. En onze ervaringen met uiteenlopende vraagstukken op het gebied van prijsmaatregelen zullen ook in de toekomst bruikbaar zijn.

De afgelopen 30 jaar hebben ons geleerd dat mobiliteitsopgaves een belangrijk onderdeel zijn in bredere maatschappelijke opgaves. Denk hier bijvoorbeeld aan duurzaamheid, vitaliteit, inclusiviteit, veiligheid en zorg, ruimtelijk- en arbeidsmarktbeleid en veranderende verhoudingen tussen de publieke en private sector.

Wij doen al meer dan 30 jaar waar we goed in zijn: adviseren vanuit academisch onderzoek en opdrachtgericht beleidsonderzoek. Zodat u als opdrachtgever duidelijk en praktisch beleid kunt voeren.

Zicht op de toekomst

Sinds 2020 heeft Nimbus 100% van de aandelen in MuConsult B.V. overgenomen om een verregaande samenwerking tussen MuConsult en Panteia te realiseren. MuConsult en Panteia worden beiden gedreven door hoogwaardige inhoudelijke kennis en het leveren van waardevrije bouwstenen voor opdrachtgevers. In juli 2023 sloot ook onderzoeksbureau voor high tech vraagstukken Revnext zich bij de groep aan. Met deze aansluiting kunnen onze drie toonaangevende bureaus zich nog beter richten op groeiende vraag naar advies en data gedreven onderzoek voor de vraagstukken van morgen voor mobiliteit, transport, data science en cybersecurity.

Algemeen directeur Jan-Willem Siebers van Panteia is sinds 2020 algemeen directeur van MuConsult. Het management van MuConsult bestaat verder uit Jan-Derk van ’t Rot (Coördinerend manager) en Edward Rosbergen (Manager Bedrijfsvoering). Oprichter Henk Meurs is als founding partner betrokken en actief voor het bedrijf. In de samenwerking zijn de drie merken ongewijzigd gebleven, net als de kantoorlocaties in Amersfoort, Rotterdam en Zoetermeer.

Jan-Willem Siebers MuConsult

Krachtenbundeling met Panteia

“In 2019 al zag ik de grote meerwaarde van samenwerking tussen Panteia en MuConsult. Door deze krachtenbundeling verbreedt en verdiept de gezamenlijke expertise. Door de samenwerking zijn we in staat multidisciplinair te werken aan het maatschappelijk belang. De krachtenbundeling met Panteia stelt ons nog beter in staat vanuit brede trends en innovaties naar opgaven en oplossingen te kijken.”

Vragen? Wij komen graag met u in contact!