Dynamo automarktmodel

Context

De auto is het belangrijkste vervoermiddel in Nederland; bijna de helft van alle verplaatsingen maken wij met de auto. Het aantal auto’s per inwoner is het afgelopen decennium met 25% toegenomen en er staan ruim 8,5 miljoen auto’s geregistreerd in Nederland. De ontwikkeling en samenstelling van het autopark is een belangrijke voorspeller voor veel thema’s binnen de sector mobiliteit. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van de bereikbaarheid zoals intensiteiten, files en voertuigverliesuren. Daarnaast ook de benodigde ruimte voor geparkeerde auto’s bij gebiedsontwikkeling, de parkeernormen. Andere voorbeelden zijn emissies van schadelijke stoffen zoals broeikasgassen, fijnstof en stikstof en overheidsinkomsten, bijvoorbeeld autobelastingen en brandstofaccijnzen. Voor al deze onderrwerpen rondom het personenautowagenpark ontwikkelde MuConsult in samenwerking met Rijkswaterstaat (WVL) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het automarktmodel Dynamo.

Werkwijze

Dynamo bepaalt jaarlijks de ontwikkelingen in het autopark voor een groot aantal autotypen. Ontwikkelingen kunnen ook worden uitgesplitst naar doelgroepen, gedefinieerd op basis van inkomen, werkzaamheid, leeftijdsklasse en huishoudgrootte. Dynamo bepaalt voor elke van deze groepen het autobezit en hoe dit verdeeld is over de verschillende autotypen. Ook berekent het hoeveel kilometers er gereden worden voor verschillende reismotieven, zoals woon-werk, zakelijk, sociaal-recreatief en wat de bijbehorende kosten zijn. Daarnaast kunnen uitspraken worden gedaan over ontwikkelingen in de privé- en de leasemarkt. Met het dynamische automarktmodel Dynamo kunnen ontwikkelingen van het Nederlandse personenautopark op de korte termijn (de komende jaren) en de lange termijn (tot 2050) worden berekend ten aanzien van:

  • de omvang van het autopark;
  • de samenstelling, waaronder autoleeftijden en brandstofmix;
  • het autokilometrage;
  • de emissies;
  • de autoprijzen, nieuw en tweedehands;
  • de autokosten;
  • de overheidsinkomsten uit autobelastingen.

Automarktmodel DynamoResultaat

Het automarktmodel Dynamo is uniek in zijn soort en trekt ook internationale aandacht. De uitkomsten van het model zijn uitgebreid getest. Dynamo wordt veelvuldig gebruikt door overheden en de autobranche om de te verwachten effecten van zeer uiteenlopende ontwikkelingen en maatregelen in beeld te brengen. Het gaat hierbij onder andere om economische ontwikkelingen, fiscale maatregelen en veranderende eisen aan auto’s. Zowel overheden als brancheorganisaties gebruikten het model reeds voor het inschatten van concrete beleidsmaatregelen, waaronder de Nationale sloop-premieregeling en kilometerbeprijzing.

In december 2019 is Dynamo versie 3.2 opgeleverd. Het model is op een aantal punten aangepast. Onder andere is de wijze waarop het aandeel van alternatieve brandstofsoorten, zoals elektrisch, waterstof en plug-in hybride, in het personenautopark wordt bepaald verbeterd. Ook maakt Dynamo 3.2 gebruik van de laatste inzichten van TNO en PBL t.a.v. brandstofverbruik en emissies van verschillende autotypen in het personenautopark.

Als voor u toekomstige ontwikkelingen in de automarkt van belang zijn, kan het automarktmodel Dynamo van MuConsult ook iets voor u betekenen. Graag bespreken we met u wat MuConsult voor u kan betekenen.

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!