Contact

MuConsult B.V.
Utrechtseweg 24,
3811 NB Amersfoort
T: (033) 465 50 54

Privacyverklaring MuConsult

MuConsult hecht veel waarde aan de privacy van deelnemers aan onze onderzoeken. Daarbij nemen wij de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als uitgangspunt. Daarnaast houden wij ons aan de gedragscode van ESOMAR, de Europese organisatie voor marktonderzoek.  In onze privacyverklaring geven wij weer hoe wij persoonsgegevens verzamelen, verwerken, opslaan en vernietigen.

Doeleinden

Doel van de door MuConsult verzamelde gegevens is het verkrijgen van inzicht die gericht zijn op ontwikkeling en uitvoering van (mobiliteit)beleid van onze opdrachtgevers. In onze onderzoeksvoorstellen en -verantwoordingen is steeds precies omschreven waarvoor de betreffende gegevens worden gebruikt. De verzamelde gegevens zijn alle relevant voor deze doeleinden; er worden geen gegevens verzameld die daarvoor niet noodzakelijk zijn. In onze rapportages naar opdrachtgevers worden nooit herleidbare gegevens naar individuele personen opgenomen.

Aard van gegevens

MuConsult verzamelt, zelf of via door ons ingeschakelde onderaannemers, gegevens van respondenten in het kader van onderzoeken naar mobiliteit en aanverwante terreinen alsmede projecten die betrekking hebben op dit thema. Voor de verdere analyses van de uitkomsten worden soms ook relevante achtergrondgegevens gevraagd, zoals (maar niet uitsluitend) geslacht, inkomen of gezinssamenstelling. Er worden in principe geen gegevens verzameld die betrekking hebben op gevoelige gegevens zoals uw ras, godsdienst of politieke overtuiging, tenzij dit voor een specifiek onderzoek relevant wordt geacht. In dat geval vragen wij om uitdrukkelijke toestemming.

Soms vragen wij respondenten ook om specifieke persoonsgegevens te registreren. Dit betreft gegevens die burgers direct of indirect kunnen identificeren als individueel persoon. Het gaat daarbij om contactgegevens, (zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) of locatie-informatie, zoals uw woon- en/of werkadres en uw mobiliteitsgedrag (vervoerwijze, route, herkomst- en bestemming). Het zijn deze gegevens die wij extra zorgvuldig  verwerken conform de wetgeving en de ESOMAR-gedragscode, zoals blijkt uit het onderstaande.

Verwerking van de data

Contactgegevens, zoals NAW-gegevens en/of e-mail adressen,  worden, indien beschikbaar gesteld, direct na dataverzameling losgekoppeld van de gegevens zoals deze voor verdere analyse worden gebruikt. Hierdoor zijn onderzoekers niet in staat om een relatie met individuele deelnemers te leggen. De contactgegevens worden door een afzonderlijke en onafhankelijke datamanager beheert en na de onderzoeksperiode vernietigd. Bij sommige onderzoeken wordt de respondent gevraagd of wij hem/haar voor het betreffende onderzoek vaker mogen benaderen. Indien de respondent daar expliciet toestemming voor verleent kan deze opnieuw worden benaderd. Indien geen toestemming wordt verleend zullen wij de contactgegevens vernietigen binnen een maand na  beëindiging van het onderzoeksproject.

Indien de gegevens worden verzameld en verwerkt door derden in opdracht van MuConsult zullen de dataverzamelaars gebonden zijn aan een verwerkersverklaring waarmee wordt geborgd dat zij ook voldoen aan de wettelijke eisen inzake privacy en de gedragscode van ESOMAR.

Er kunnen specifieke gegevens zijn waarbij gedetailleerde locatie-informatie wordt gebruikt, bijvoorbeeld via apps die in onderzoeken worden gebruikt. Wij vragen de respondent expliciet toestemming voor het gebruik van deze gegevens. Deze zullen bij MuConsult uitsluitend door de uitvoerende onderzoekers worden verwerkt, en uitsluitend ten behoeve van specifieke onderzoeksdoeleinden worden toegepast. Het projectteam is gebonden aan een geheimhoudingsverklaring. De locatie-informatie wordt direct na afronding van de werkzaamheden en uiterlijk 2 jaar na afronding van het onderzoek worden vernietigd.

Delen van data met derden

Verzamelde persoonsgegevens worden niet gedeeld met opdrachtgevers en/of derden tenzij de respondent daar expliciet toestemming voor heeft verleend en de wens tot deling is gekoppeld aan de doelen van het onderzoek waarvoor de gegevens worden verzameld. Daarvan kan sprake zijn als aan deelname een prijs wordt verloot onder de respondenten.

Beveiliging

MuConsult neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens worden bewaard op onze speciale, met wachtwoorden beveiligde servers. Mochten sprake zijn van dataleaks, dan zullen wij terstond en binnen 48 uur de bevoegde autoriteiten op de hoogte stellen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de onderstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking door MuConsult. Mocht u willen dat wij uw NAW- en andere contactgegevens verwijderen dan kunt u dat melden op het onderstaande contactadres. Wij zullen dan binnen twee weken deze gegevens vernietigen. U heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. Dat kunt u doen door een verzoek in te dienen naar het onderstaande contactadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Bewaartermijn

Uw contactgegevens worden bij eenmalige onderzoeken binnen 1 jaar na afronding van het betreffende onderzoek vernietigd. Bij herhaalde onderzoeken (‘panels’) bewaren wij uw contactgegevens na expliciete toestemming van de respondent voor een periode van maximaal 3 jaar, al kunnen wij u vragen om deze periode te verlengen indien gewenst vanuit de specifieke doelen van het onderzoek. U heeft het recht om op elk gewenst moment, ongeacht de reden, uw toestemming in te trekken. Locatiegegevens kunnen wij maximaal drie jaar gebruiken voordat deze worden vernietigd.

Klachten

MuConsult wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contact

Als u een vraag, klacht of opmerking voor ons heeft rondom opslag en beheer van uw gegevens, neemt u dan contact op met info@muconsult.nl dan wel per post aan MuConsult, postbus 2054, 3800 CB, Amersfoort

Wijzigingen van de privacyverklaring

Veranderende omstandigheden en onderzoekvragen kunnen MuConsult ertoe brengen dat wij onze privacy verklaring moeten veranderen. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit privacy statement. Daarom raden wij u aan om regelmatig onze website te consulteren om na te gaan of het statement is veranderd.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 november 2023.

Vragen? Wij komen graag met u in contact!