Parkeer- en verkeersontwikkelplan Enkhuizen

Context

Door inwoners wordt het parkeren in de binnenstad van Enkhuizen als een knelpunt ervaren. De inwoners noemen als meest voorkomende knelpunten: parkeren op het trottoir, verkeerd gebruik van de blauwe zones, te weinig parkeercapaciteit in de buurt en een onduidelijke bezoekersregeling. MuConsult is gevraagd om door middel van co-creatie met politiek en samenleving een breed gedragen plan te maken om de parkeer- en verkeerssituatie in de binnenstad van Enkhuizen te verbeteren en om de behandeling hiervan in de Raad te begeleiden.

Met het door MuConsult opgestelde parkeer- en verkeersontwikkelplan wordt beoogd om strategische keuzes te maken die bijdrage aan de ambities zoals vastgelegd in diverse beleidsdocumenten van Enkhuizen:

  • Historische kwaliteit behouden en versterken;
  • Leefbaarheid en duurzaamheid verbeteren;
  • Bereikbaarheid van alternatieve vervoerswijzen stimuleren;
  • Toegankelijke binnenstad voor iedereen.

Werkwijze

MuConsult organiseerde samen met de gemeente vier bijeenkomsten met bewoners van de binnenstad, winkeliers en detailhandel ondernemers, horeca- en toerismeondernemers en raadsleden. Onderwerpen tijdens deze sessies waren de knelpunten in de binnenstad, hoe de binnenstad er in de toekomst uit moet zien en voor welke maatregelen er draagvlak is. Met een interactief programma konden deelnemers vragen beantwoorden en een breed scala aan maatregelen beoordelen. Ook konden zij nog aanvullende maatregelen inbrengen. Uiteraard was er tijdens deze bijeenkomsten voldoende ruimte voor discussie. Uniek aan de aanpak van MuConsult is dat wij niet alleen oplossingsrichtingen aandragen uit de parkeersector maar ook uit de bredere mobiliteitssector. Daarbij hebben wij oog voor verschillende seizoenen. Enkhuizen kent namelijk een heel andere parkeerbehoefte in de zomer dan in de winter. Ook letten we op de rol van private partners en actuele innovaties in de mobiliteitssector. Op basis van deze co-creatie stelden wij een Raadsadvies op waarmee het besluit is genomen om met de opgestelde kaders het parkeer- en verkeersplan verder door te ontwikkelen.

Parkeer- en verkeersontwikkelplan EnkhuizenResultaat

Het resultaat van de opdracht was een heldere en gedeelde probleemanalyse en gedragen kaders voor het te ontwikkelen parkeer- en verkeersontwikkelplan. In het advies stellen we voor om aan de randen van de binnenstad parkeergelegenheid toe te voegen en het parkeren in de autovrije schil en in de autoluwe schil sterk te reguleren. Om het aantal geparkeerde auto’s en verkeersbewegingen te laten dalen is het voorstel om de tweede vergunning in de parkeerluwe schil duurder te maken. Voor bepaalde doelgroepen zijn uitzonderingen mogelijk in het vergunningenbeleid. Het voorstel is ook om de blauwe zones grotendeels te vervangen door betaald parkeren. De parkeerterreinen aan de randen van de binnenstad worden in dit voorstel eveneens betaald parkeren.

Daarnaast wordt in het plan de verkeerscirculatie aangepast. Voorgesteld wordt enkele straten in de periode tussen 1 april en 1 november (de zomersituatie) autovrij te laten zijn. Uitzonderingen zijn mogelijk voor bevoorrading en bewoners met een bestaande ontheffing. Handhaving wordt voorzien door middel van intelligente camera’s. Daarnaast is het voorstel om verschillende straten met monumentale panden eenrichtingsstraten te maken waarbij parkeerplekken worden verwijderd, behalve enkele parkeerplekken voor doelgroepen die slecht ter been zijn.

Om alternatieven voor de auto te stimuleren is het voorstel op cruciale verbindingen extra ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers. De route vanaf het station richting de binnenstad heeft hierbij prioriteit. Verder zal door het aanbieden van alternatieven voor de auto zoals deelfietsen het autogebruik dalen.

De adviezen zijn ingrijpend en integraal en worden daarom verder uitgewerkt voordat de Gemeenteraad een besluit neemt over de invoering van het nieuwe Parkeer en Verkeersontwikkelplan. Hiermee werkt Enkhuizen aan integraal beleid om een duurzame oplossing te kiezen waarmee de kernwaarden van Enkhuizen geborgd kunnen worden.

Met dit project laat MuConsult zien dat wij meerwaarde leveren ten opzichte van adviseurs uit de parkeersector vanwege onze integrale aanpak met oog voor co-creatie, de rol van private partners, innovatie en brede oplossingsrichtingen.

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Luuk Peters

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!