Wie parkeert waar? Parkeeronderzoek omgeving Station Alkmaar

Context

In Alkmaar ervaren bewoners van verschillende wijken parkeeroverlast. De Raad van Alkmaar vroeg daarom in een motie om een onderzoek. Op verzoek van de gemeente bracht MuConsult de objectieve en subjectieve parkeerproblemen in de omliggende wijken van het NS-Station Alkmaar in kaart. Ook keken we naar mogelijke oorzaken en bepaalden we de invloed van de coronacrisis op de parkeerproblematiek. Op basis van dit onderzoek deden we in ons rapport een aantal aanbevelingen om de parkeerdruk te verlagen.

De motie spreekt over de aantrekkingskracht van het NS-Station Alkmaar op bedrijven en organisaties, die op hun beurt een aantrekkende werking hebben op vervoersbewegingen. Deze vervoersbeweging worden voor een deel met de fiets en het openbaar vervoer gemaakt, al worden volgens de motie de meeste vervoersbewegingen met de auto gemaakt. Bedrijven en organisaties hebben eigen parkeergelegenheid, waarmee zij de werknemers en bezoekers (gedeeltelijk) kunnen faciliteren. Toch wordt volgens de aangenomen motie de parkeerbehoefte afgewenteld naar parkeerplaatsen in de omliggende woonwijken.

Werkwijze

Om de parkeerproblematiek te onderzoeken, voerden we verschillende data-analyses uit. Een analyse van bestaande parkeerdrukmetingen en aanvullend onderzoek naar de herkomst van geparkeerde auto’s middels scandata van kentekens. Daarnaast voerden we gesprekken met de stakeholders die in- of nabij het onderzoeksebied gevestigd zijn. Het gaat hierbij om bewoners, werkgevers, scholen en publiekstrekkers. Per stakeholder stelden we vast hoeveel parkeerplaatsen zij beschikbaar hebben, in hoeverre dat de parkeerbehoefte dekt en in hoeverre zij bereid zijn om mee te werken aan integrale oplossingsrichtingen.

Het onderzoek is uitgevoerd tijdens de coronacrisis. Deze crisis heeft de partijen geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid. In het onderzoek maakten we onderscheid tussen de oude situatie van voor de crisis en de ‘nieuwe’ werkelijkheid. Wat dat laatste aangaat keken we zowel naar de situatie tijdens crisis als naar de verwachte situatie ‘post-corona’. Hierbij gebruikten we onderzoek dat wij uitvoerden voor IenW in het kader van de lange termijn scenario’s en de hieruit voortvloeiende Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse 2021.

Parkeeronderzoek Station AlkmaarResultaat

Het onderzoek leverde een integrale probleemanalyse op van de parkeerproblemen in het onderzoeksgebied en de doelgroepen die hieraan bijdragen, zowel voor als tijdens de coronacrisis. De parkeerders van buiten de wijk zijn geen homogene groep. Het gaat om bezoekers van bewoners, bezoekers van publiekstrekkers en het centrum, forenzen die met de trein reizen, werknemers die in het gebied werken, kerkgangers en studenten. Het gedrag van deze doelgroepen en de stakeholders die daar een rol in spelen zijn bekend. Wat de exacte verdeling is van de doelgroepen onder parkeerders in de wijk is nog niet bekend. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig met herkomstonderzoek door middel van kentekenscans en een vragenlijst onder gebruikers van de parkeerplekken in het onderzoeksgebied om te achterhalen wie ze zijn en waarom ze daar parkeren en niet ergens anders.

Deze verdiepende informatie is belangrijk om een gebiedsgericht parkeerakkoord te kunnen sluiten met alle betrokken stakeholders. Uit de gesprekken die wij voerden met de stakeholders blijkt dat zij openstaan voor een mogelijk parkeerakkoord. Door middel van een workshop kunnen deze verschillende partijen met elkaar integrale oplossingen bedenken waarbij alle probleemeigenaren een bijdrage leveren aan de oplossing. De gemeente heeft hierbij een faciliterende rol.

Met dit project laat MuConsult zien dat wij meerwaarde leveren ten opzichte van adviseurs uit de parkeersector vanwege onze integrale aanpak met oog voor co-creatie, de rol van private partners, innovatie en brede oplossingsrichtingen.

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Jan-Derk van ’t Rot

Contact opnemen

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Luuk Peters

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!