Bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid van een wijk, stad of regio is van groot maatschappelijk en economisch belang. Maar hoe bepaal je objectief hoe het momenteel met die bereikbaarheid staat? Wat kun je voor de toekomst verwachten? En hoe speel je daar als beleidsmaker dan weer goed op in? MuConsult ondersteunt overheden vanaf de eerste analyse tot aan concrete, toekomstgerichte bereikbaarheidsoplossingen en de evaluatie daarvan.

MuConsult helpt overheden de vinger aan de pols te houden. Op basis van actuele verkeersdata en uitgebreide modelanalyses bepalen we de huidige stand van zaken – multimodaal, over de keten heen – en kijken we naar toekomstscenario’s. We maken hierbij gebruik van alle denkbare typen data, in nauwe samenwerking met anderen. Bij zo’n bereikbaarheidsanalyse wegen we goed de subjectieve reisbeleving van reizigers en stakeholders mee. Via integrale, breed gedragen afwegingskaders beoordelen we met betrokkenen de kwaliteit van de bereikbaarheid.

 

Uiteraard ondersteunen we overheden ook graag bij eventuele vervolgstappen. Wat zijn kansrijke oplossingsrichtingen om de bereikbaarheid en de beleving van de reiziger te verbeteren? Hoe kunnen we daarbij voldoen aan de (soms tegenstrijdige) eisen en wensen van verschillende doelgroepen en stakeholders? We gebruiken bij het uitwerken van bereikbaarheidsbeleid moderne varianten van de Ladder van Verdaas, die we samen met het Rijk en decentrale overheden hebben ontwikkeld.

 

We toetsen de verschillende effecten van oplossingsrichtingen aan de hand van een breed beoordelingskader, waaronder een MKBA, een social-impactanalyse, een risicoanalyse, technische realiseerbaarheid, draagvlak bij de omgeving en andere aspecten. Tot slot monitoren en evalueren we de effecten van bereikbaarheidsbeleid, zowel op het niveau van afzonderlijke projecten en maatregelen als op programmaniveau.

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Henk Meurs

Contact opnemen

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Casper Stelling

Contact opnemen

Voorbeeldprojecten

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!