Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

Context

Vanuit Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) wordt een meerjarenprogramma Duurzaam mobiliteitsgedrag opgezet voor de periode 2024-2030. De kern van de gedragsaanpak is spreiden en mijden van mobiliteit en modal shift naar duurzame mobiliteit. 

Dit programma levert door het afremmen van de mobiliteitsgroei een bijdrage aan het Multimodaal Toekomstbeeld 2040 (MTB 2040) en de klimaatdoelen zoals uitgewerkt in het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) Flevoland en Noord-Holland. 

Het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid heeft gevraagd om een onderbouwing voor de gedragsaanpak tot 2030. Met daarin aandacht voor de opgave, de relevante doelgroepen & kansrijke maatregelen. 

Werkwijze

Het rapport is tot stand gekomen door een combinatie van bureaustudie van de huidig inzet van maatregelen in het gebied en beleidsstukken, werksessies met het kernteam vanuit SBaB en samenwerking met enkele inhoudelijk experts.  

Landelijk Reizigersonderzoek 2021Resultaat

Opgave gedragsaanpak voor 2030  

In het Multimodaal Toekomstbeeld MRA 2040 wordt gesproken over een benodigde reductie van 20% van de groei in het  autoverkeer. Voor de gedragsaanpak is een opgave van 6% groeireductie voorgesteld, wat neer zou komen op 48.000 structurele automijdingen per dag. Dit is dus een jaarlijkse opgave van gemiddeld 4.800 automijdingen per dag in de periode 2020-2030. 

Met 48.000 automijdingen zou een gedragsaanpak ook een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen met ongeveer 30 kton/jaar CO2-reductie. 

Daarnaast ligt er een opgave in een betere spreiding van de drukte in het OV. 

Kansrijke doelgroepen & gedragsmaatregelen 

In dit rapport hebben we de volgende doelgroepen onderscheiden met bijbehorende aanpakken: 

  • Werknemers werkgeversaanpak 
  • Bewonersaanpak 
  • Bezoekersaanpak 
  • Reizigersaanpak 
  • Studenten onderwijsaanpak 

Bij de meeste doelgroepen is de gewenste gedragsverandering van ‘met de auto in de spits reizen’ naar ‘mijden, spreiden en ‘modal shift’. Bij de studenten gaat het vooral om het spreiden van piekdrukte in het openbaar vervoer. Uit de analyse blijkt dat de grootste potentie zit in de modal shift naar fiets. Daarbij is uitgegaan van een maximale fietsafstand van 15 kilometer, wat best wel lang is. Dat is alleen een aantrekkelijk alternatief voor een deel van de doelgroepen en mits ze beschikken over een goede (elektrische) fiets en een aantrekkelijke (door-)fietsroute.  

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA), maar ook daarbuiten, is de meeste ervaring opgedaan met de werkgeversaanpak. Deze aanpak is bewezen effectief en heeft nog potentie om uit te breiden. Extra impact is te verwachten van het CO2 besluit werkgebonden personenmobiliteit vanaf 2024 en inzet van fiscale instrumenten voor hybride werken. 

De andere aanpakken zullen heel gericht moeten worden ingezet om effectief te zijn. Een nadere analyse is nodig om te zien waar (in welke woonwijk, in welk winkelgebied, naar welke attractie) het autogebruik hoog is en waar alternatieven beschikbaar zijn of verbeterd worden. 

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Juliët van Drumpt

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!