Verbeteren multimodale bereikbaarheid Arnhemse ‘hotspots Energy’

Context

Vijf bedrijventerreinen in de gemeente Arnhem vormen samen de ‘hotspots Energy’, vanwege hun sterke verbondenheid met het opkomende thema energie. De gemeente en de provincie Gelderland zetten in op de verdere ontwikkeling van de energieke hotspots. Een optimale bereikbaarheid is van groot belang voor de hotspots. Dat geldt zowel voor hun werknemers als voor leveranciers en bezoekers.

De hotspots geven aan dat zij grote knelpunten ervaren in de bereikbaarheid. De gemeente heeft MuConsult gevraagd in een uitgebreid onderzoek een objectieve onderbouwing te geven van de knelpunten in de bereikbaarheid. Het onderzoek helpt om investeringsbeslissingen in de benodigde infrastructuur te onderbouwen. Daarnaast laat het onderzoek zien welke kansen er liggen om de bereikbaarheid te verbeteren door medewerkers en bezoekers te verleiden niet in de spits en/of niet met de auto te reizen.

Werkwijze

In het onderzoek gebruikten we sterk verschillende informatiebronnen om compleet zicht te krijgen op de knelpunten in de bereikbaarheid. Op basis van het regionale verkeersmodel is een zogenaamde benchmark gemaakt van de modal split en van de bereikbaarheid in Arnhem. Daarnaast voerden we een data-analyse uit voor verkeersveiligheid aan ongevalsdata en voor de leefbaarheid aan data van uitstoot van schadelijke stoffen. Ook is een uitvoerige veldverkenning gedaan van het fietsnetwerk tussen en van de fietsparkeervoorzieningen op de bedrijventerreinen. Door middel van interviews vroegen we vertegenwoordigers van de bedrijventerreinen naar hun beleving van de bereikbaarheid en naar mogelijke oplossingsrichtingen.

fietsstimulering via gedragsmaatregelen, Hotspots Energy Arnhem

Resultaat

In vergelijking met andere middelgrote steden in Oost-Nederland heeft Arnhem een hoog aandeel openbaar vervoer en een laag aandeel fiets. Het aandeel van de auto is net zo hoog als in de andere gemeenten. De gemiddelde vertraging voor het autoverkeer is hoger dan in de vergelijkbare gemeenten. Dit ondersteunt het idee van de ondernemers.

 

Als oplossingsrichtingen keken we naar het verhogen van het fietsgebruik door het verbeteren van de fietsvoorzieningen, het (verder) verbeteren van het openbaar vervoer en het beperken van de vertraging voor het autoverkeer. Daarnaast is gekeken naar de kansen voor innovatieve mobiliteitsdiensten zoals deelfietsen, deelauto’s en MaaS en de uitvoering van stimuleringscampagnes voor de fiets en het OV. Ten slotte adviseerden we om op elke hotspot een vervoerscoördinator te benoemen die overzicht heeft over de wensen en noden en die het bedrijventerrein kan vertegenwoordigen in overleg met de overheden.

Meer informatie over hotspots energy Arnhem?

Neem contact op met Peter van Bekkum

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!