MuConsult ondersteunt overheden vanaf de eerste analyse tot aan concrete, toekomstgerichte bereikbaarheidsoplossingen en de evaluatie daarvan. Een goede bereikbaarheid van een wijk, stad of regio is van groot maatschappelijk en economisch belang. Wij helpen u objectief te bepalen hoe het momenteel met de bereikbaarheid staat en wat er in de toekomst te verwachten is. Daarnaast helpen we u ook om daar als beleidsmaker goed op in te spelen.

Schakel onze hulp in voor bereikbaarheidsoplossingen

Ons adviesbureau helpt overheden de vinger aan de pols te houden bij mobiliteitsvraagstukken en zoekt mee naar toepasbare bereikbaarheidsoplossingen. Op basis van verkeersdata en uitgebreide modelanalyses bepalen we de huidige stand van zaken – multimodaal, over de keten heen – en kijken we naar toekomstscenario’s. We maken hierbij gebruik van alle denkbare typen data, in nauwe samenwerking met anderen. Bij zo’n bereikbaarheidsanalyse wegen we goed de subjectieve reisbeleving van reizigers en stakeholders mee. Via integrale, breed gedragen afwegingskaders beoordelen we met betrokkenen de kwaliteit van de bereikbaarheid en zoeken we naar bereikbaarheidsoplossingen.

Wij denken mee en geven onafhankelijk advies

We ondersteunen overheden ook graag bij eventuele vervolgstappen. Wat zijn kansrijke bereikbaarheidsoplossingen en hoe kunnen we daarmee de beleving en het mobiliteitsgedrag van de reiziger verbeteren? Hoe kunnen we daarbij voldoen aan de (soms tegenstrijdige) eisen en wensen van verschillende doelgroepen en stakeholders? We gebruiken bij het uitwerken van bereikbaarheidsbeleid moderne varianten van de Ladder van Verdaas, die we samen met het Rijk en decentrale overheden hebben ontwikkeld. Als adviesbureau voor mobiliteit en ruimte toetsen we de verschillende effecten van oplossingsrichtingen aan de hand van een breed beoordelingskader, waaronder een MKBA, een sociaal-impactanalyse, een risicoanalyse, technische realiseerbaarheid, draagvlak bij de omgeving en andere aspecten. Tot slot monitoren en evalueren we de effecten van bereikbaarheidsbeleid, zowel op het niveau van afzonderlijke projecten en maatregelen als op programmaniveau.

Neem voor een vrijblijvende afspraak contact met ons op

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons adviesbureau, of wilt u zelf advies over bereikbaarheidsoplossingen? Neem dan contact met ons op. Bekijk de werkvelden, waarin wij u van dienst kunnen zijn. U bereikt ons via telefoonnummer (033) 465 50 54 of via e-mailadres info@muconsult.nl.

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Henk Meurs

Contact opnemen

Meer informatie over dit werkveld?

Neem contact op met Jan-Derk van ’t Rot

Contact opnemen

Voorbeeldprojecten

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!