Uitvoeringsagenda Klimaatakkoord

Context

In 2019 presenteerde het kabinet het Nederlandse Klimaatakkoord. Dit beleid heeft als doel om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te hebben verminderd met 49% ten opzichte van 1990. Het klimaatakkoord telt 600 maatregelen in vijf sectoren. Mobiliteit is één van deze sectoren. Hier wordt ingezet op een integrale benadering van het mobiliteitssysteem waarbij alle modaliteiten en de infrastructuur optimaal worden ontwikkeld en benut en uiteindelijk alle modaliteiten schoon zijn. Voor het doeljaar 2030 zijn er vier grote thema’s benoemd; duurzame energiedragers, stimuleren van elektrische voertuigen, verduurzaming van (stads)logistiek en verduurzamen van personenmobiliteit.

Werkwijze

Vooruitlopend op het Klimaatakkoord waren onze adviseurs al voor meerdere regionale samenwerkingsverbanden bezig met het programmeren van regionale uitvoeringsagenda’s die naast bereikbaarheid ook bijdragen aan het reduceren van emissies. MuConsult was van hieruit ook betrokken bij het co-creatie proces van de Mobiliteitstafel van het Klimaatakkoord. Bij het programmeren van uitvoeringsagenda’s maken wij gebruik van onze uitgebreide kennis over en ervaring met de effectiviteit van allerlei soorten mobiliteitsmaatregelen. Wij doen ex-ante evaluaties naar de (kosten-) effectiviteit van maatregelen. Ook zijn wij gespecialiseerd in het uitvoeren van ex post evaluaties die handvatten bieden om programma’s effectiever te maken. Berekeningen op het gebied van CO2 reductie doen wij in nauwe samenwerking met de landelijke partners en andere specialisten die berekeningen voor het klimaatakkoord uitvoeren.

Resultaat

Met een integrale, inhoudelijk gedreven aanpak dragen onze adviseurs bij aan het opstellen van beleid voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Denk aan een Regionale Uitvoeringsagenda Slim, Duurzaam en Veilig of een Korte Termijn Aanpak MIRT. Maar ook aan betalen naar gebruik, innovatief parkeerbeleid, een sloopregeling voor (oude) dieselvoertuigen, elektrificatiestrategie voor OV concessies, effectieve fietsstimulering bij werkgevers, zero emissie zones voor stadslogistiek en andere gebruikers en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Via onze betrokkenheid in verschillende regio’s dragen wij bij aan kennisdeling op dit terrein. Samen gaan wij de uitdaging aan om de klimaatdoelen een effectieve en efficiënte plek te geven in het mobiliteitsbeleid.

Meer informatie over de uitvoeringsagenda klimaatakkoord?

Neem contact op met Casper Stelling

Contact opnemen

Meer informatie over de uitvoeringsagenda klimaatakkoord?

Neem contact op met Juliët van Drumpt

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!