Onderzoek Regiotaxi Flevoland

Context

De provincie en gemeenten in Flevoland bereiden een nieuwe aanbestedingsprocedure voor de Regiotaxi voor. Het nieuwe contract dat hieruit volgt, moet op 1 juli 2025 ingaan. De Regiotaxi opereert in de gemeenten Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Zeewolde. De intentie is om het landelijk gebied beter te bedienen, voertuigen efficiënter in te zetten en een aantrekkelijker systeem voor reizigers te creëren binnen de gestelde financiële kaders. Met een verwachte toenemende vraag naar Wmo-vervoer en een verschuiving naar meer vraagafhankelijk vervoer in het openbaar vervoer, willen de provincie en gemeenten in Flevoland onderzoeken op welke manieren de Regiotaxi kan worden geoptimaliseerd. MuConsult heeft de potentiële groei van de regiotaxi in kaart gebracht en gekeken naar bijbehorende optimalisatiemogelijkheden. Dit is onderverdeeld in drie scenario’s: 

  1. Bij gelijkblijvend beleid
  2. Bij het maximaal inzetten op de behoefte van Flevolanders.
  3. Bij het onderzoeken van randvoorwaarden (marketing, beprijzing, toegangsvoorwaarden, enz.)

Werkwijze

Ook zijn er twee categorieën van optimalisatiemogelijkheden geïdentificeerd: reizigersbehoefte en kostenefficiëntie. In ons onderzoeksrapport zijn de kenmerken behandeld die aangepast kunnen worden om deze optimalisaties te realiseren. Hierbij is een balans tussen beiden het beste voor reizigers en opdrachtgevers. Deskresearch, enquêtes, expertinterviews, een focusgroep en een ambtelijke werksessie vormden de input voor het rapport 

Regiotaxi Flevoland kan groeien
foto via Provincie Flevoland

Resultaat

  • Bij continuering van het huidige beleid wordt in 2025 een groei van 5,7% op het totaal aantal ritten voorspeld. Dit is op basis van de autonome bevolkingsgroei en het groeiende percentage van 65-plussers. Wanneer maximaal wordt ingezet op de reizigersbehoeften neemt de reizigersgroei onder het ov-vangnet extra toe met naar verwachting 5 tot 20%, gebaseerd op de belangrijkste kenmerken van vraagafhankelijk vervoer elders in Nederland. De ontwikkeling in het totale volume (aantal ritten * ritafstand) is afhankelijk van de optimalisaties die worden doorgevoerd. Optimalisaties, zoals het invoeren van halte-halte vervoer en het stimuleren van ketenreizen in het ov, zorgen naar verwachting voor gemiddeld kortere ritten. Wanneer bijvoorbeeld de ov-vangnetreizigers die nu gebruik maken van deur-deur vervoer volledig overstappen naar haltehalte vervoer, daalt de gemiddelde ritlengte. Daardoor kan het volume naar verwachting dalen met 11,5 tot 23,5% . 
  • Bij een gelijkblijvende gemiddelde ritlengte en het behouden van deur-deur vervoer bij het ov-vangnet, stijgt het volume naar verwachting met 8,2 tot 23,6%. Bij varianten waarbij een combinatie is toegestaan van deur-deur deur-halte en halte-halte vervoer, stijgt het volume minder hard dan de reizigersgroei door de kortere gemiddelde ritlengte.  

In ons rapport geven we een aantal concrete adviezen. Met deze adviezen kunnen de opdrachtgevers in het nieuwe contract voor de Regiotaxi vormgeven, waarbij gezocht is naar een balans tussen de voordelen voor de reiziger en de optimalisaties voor de opdrachtgever. Hiermee wordt gestreefd naar een evenwicht tussen voordelen voor reizigers en kostenefficiëntie voor opdrachtgevers. Dit biedt de provincie Flevoland en de gemeenten Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Zeewolde handvaten om, met het oog op de toekomst, de regiotaxi te optimaliseren.  

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Jaap Systma

Contact opnemen

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Tom Verhorst

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!