Het Landelijk Reizigersonderzoek

Context

Binnen het Directoraat-Generaal Mobiliteit (DGMo) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) wordt dagelijks gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid en duurzaamheid in ons land. Het beter benutten van de huidige infrastructuur staat hierbij centraal. Als we het hebben over beter benutten, hebben we het al snel over slimme en duurzame mobiliteit. Dit betekent dat er over het hele land tal van maatregelen worden ingezet om het gewenste mobiliteitsgedrag te bewerkstelligen. Het Landelijk Reizigersonderzoek (LRO) is ontstaan uit de wens om op een integraal niveau trends en effecten van de diverse beleidsmaatregelen op het reisgedrag inzichtelijk te krijgen.

Werkwijze

Het LRO is gestart in 2019 met een eerste meting, waarbij retrospectief – dus achteraf – werd gevraagd naar het reisgedrag van het jaar daarvoor (2018). Sindsdien wordt het onderzoek jaarlijks herhaald. Dit gebeurt door middel van een grootschalig enquête-onderzoek onder circa 13.000 respondenten die worden bevraagd naar hun reisgedrag. Hierbij komen alle motieven zoals studie, winkelen, bezoek aan familie of vrienden en vrijetijdsbesteding aan bod. Er wordt specifiek doorgevraagd naar hun woon-werkreizen of juist: het thuiswerken.

Op welke dagen reis je naar welke locatie? Welk vervoermiddel gebruik je daarbij? Waarom kies je juist wel of niet voor de fiets, auto of het OV? En hoe bevalt het thuiswerken? Deze en meer vragen komen aan bod. Al deze inzichten worden allereerst uitgekleed in een aantal beschrijvende analyses. Denk aan antwoorden op de vragen: hoe is het reisgedrag van Nederland op dit moment? Verschilt dit per sector of regio? En hoe is dat ten opzichte van de afgelopen jaren? Ten tweede worden al deze in zichten gebundeld in een regressieanalyse. Deze analyse laat naast de effecten van de landelijke maatregelen ook de autonome wijziging in het aantal autodagen zien. Door al deze invloeden tegelijkertijd mee te nemen wordt op een zo realistisch mogelijke manier de effecten van de diverse beleidsmaatregelen inzichtelijk gemaakt.

Landelijk ReizigersonderzoekResultaat

Met het aantal autodagen als verklarende variabele laat MuConsult niet alleen de effectiviteit van beleidsmaatregelen zien, maar wordt ook de doorvertaling gemaakt in termen van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Concreet betekent dit dat aan het eind van het jaar uitspraken gedaan kunnen worden zoals:

Een verbeterde thuiswerkregeling, zonder andere veranderingen, zorgt ervoor dat de forens gemiddeld 0,11 dagen minder met de auto naar het werk reist per week.”

 En: “De afname in het aantal verkeersgewonden in 2020 t.o.v. 2019 door de vermindering in autokilometers is gelijk aan ongeveer 100. Er is dus, op basis van de verandering in autokilometers, een verbetering van de verkeersveiligheid op te merken.

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Juliët van Drumpt

Contact opnemen

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Rinus Haaijer

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!