White paper Mobility as a Service

Context

MaaS (Mobility as a Service) kan op korte termijn een belangrijke bijdrage leveren aan de mobiliteitsopgaven, zoals het bereikbaar houden van steden, bereikbaar houden van krimpgebieden voor mensen zonder auto en verminderen van knelpunten met de leefomgeving. Dat vraagt van het Rijk/ministerie van IenW, regio’s en bedrijfsleven om een formulering van gedeelde ambities en een concreet implementatieplan dat voortvarend ter hand wordt genomen. In het White paper ‘Mobility as a Service – bouwstenen voor keuzen IenM’, heeft MuConsult begin 2017 bouwstenen aangedragen gericht op de vraag welke rol het ministerie (en decentrale overheden) daarbij kan spelen.

Werkwijze

In vijf werkbijeenkomsten heeft MuConsult met medewerkers vanuit verschillende directies/diensten van IenM-DGB de volgende vier vragen uitgewerkt:

  • Hoe werkt MaaS? Wat zijn de belangrijkste kenmerken en mogelijke businessmodellen?
  • Wat is het belang van MaaS voor overheden?
  • Wat zijn succes- en faalfactoren voor MaaS?
  • Wat kunnen IenM en decentrale overheden doen om MaaS te laten slagen?

Aan de hand van deze vragen zijn in het paper de kenmerken van MaaS en de mogelijke ambities van verschillende integratieniveaus beschreven. Ook zijn mogelijke organisatievormen (Apple-, eBay- en Bol.com-model) en realisatiestrategieën uitgewerkt. Het paper wordt afgesloten met een actie-agenda. Hierin zijn acties opgenomen als ‘Kies voor een uniforme definitie van MaaS als richtsnoer bij verdere uitwerking van MaaS.’, ‘Treed in overleg met een aantal regio’s voor een grootschaliger opzet van MaaS’ en ‘Wij bevelen aan om een kennisagenda op te stellen ten aanzien van MaaS’.

Online visual MaaS white paperResultaat

Op basis van het white paper en discussies tussen Rijk en regio’s, zijn de gedeelde ambities, kansen en knelpunten voor MaaS vastgesteld. Hierdoor is de samenwerking tussen de bij de pilots betrokken partijen verbeterd. Dit proces is eveneens begeleid door MuConsult. Samen met de aanbevelingen uit het White paper vormde dit de basis voor de organisatie van zeven landelijke pilots met een regionale kern (zie ook LINK MAAS PILOTS ). Het White paper wordt veelvuldig aangehaald als het Nederlandse uitgangspunt voor de ontwikkeling van MaaS sinds 2017.

Meer informatie over MaaS?

Neem contact op met Henk Meurs

Contact opnemen

Meer informatie over MaaS?

Neem contact op met Jaap Sytsma

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!