Voorkeuren weggebruikers over reisinformatie

Context

De verwachting bestaat dat weggebruikers in de toekomst in toenemende mate actuele, individuele reis- en verkeersinformatie tot hun beschikking hebben voorafgaand aan en tijdens de reis. Informatie wordt dan meer en meer gepersonaliseerd en beschikbaar in het voertuig. Daarnaast is er de bestaande informatievoorziening via wegkantsystemen, die (soms) dezelfde informatie zoals maximumsnelheid, vertragingen, routeadvies aanbieden als de individuele systemen. Rijkswaterstaat is voor wat betreft de gebruikers van het hoofdwegennet geïnteresseerd in de vraag welk(e) type(n) reis- en routeinformatie (eventueel nog niet bestaand) voor de weggebruiker de meeste toegevoegde waarde bieden. Om als wegbeheerder bij te kunnen dragen aan de optimale informatievoorziening voor de weggebruiker, wil men graag inzicht in de impliciete voorkeuren van weggebruikers rondom deze informatie. MuConsult onderzocht deze voorkeuren van weggebruikers over reisinformatie.

Werkwijze

In opdracht van Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving is op basis van enquêteonderzoek onder ruim 2.000 weggebruikers met personen- en bestelauto’s onderzocht van welke bronnen weggebruikers in welke omstandigheden nu gebruik maken en hoe deze bronnen worden gewaardeerd en opgevolgd. Er is zowel gekeken naar pre-trip en on-trip als in-car en wegkant reisinformatie. In een vervolgproject stonden – op basis van Stated Preference onderzoek – de wensen van weggebruikers centraal ten aanzien van toekomstig gebruik van bronnen van weginformatie. Met Stated Preference onderzoek worden voorkeuren van mensen betrekking tot kenmerken van producten of diensten achterhaald en wordt inzicht verkregen in gedragseffecten wanneer een kenmerk van een product of dienst verandert. Dit kunnen zowel bestaande als nog niet bestaande producten of diensten zijn. Bijvoorbeeld een vorm van nog niet bestaande individuele, actuele informatie.

Voorkeuren weggebruikers over reisinformatie

Resultaat

De huidige bronnen van (reis)informatie worden vaak gebruikt en goed gewaardeerd. Hoe onbekender of bijzonderder een route of situatie is, des te meer wordt gebruikt gemaakt van wegkantsystemen. Ook wanneer men op tijd staat wordt vaak gebruik gemaakt van reisinformatie. Gebruik van in-car bronnen kan wel tot afleiding van de rijtaak zorgen, bijvoorbeeld bij gebruik van de smartphone, het bedienen van de navigatie of het “verwerken” van informatie die binnenkomt.

Ten aanzien van toekomstig gebruik van weginformatie geldt dat weggebruikers de mogelijkheid willen hebben om meerdere bronnen te kunnen (blijven) gebruiken. Dit geldt zowel voor de bronnen waar nu al gebruik van gemaakt wordt als voor de bronnen waar men gebruik van zou willen maken. Informatie via wegkantsystemen blijft daarom ook gewenst. Bij bijvoorbeeld wegwerkzaamheden zegt tweederde van alle weggebruikers de informatie getoond via wegkantsystemen op te volgen. Dit geldt ook voor diegenen die normaal gesproken vooral gebruik maken van een navigatiesysteem of een smartphone. In dit soort (speciale) omstandigheden wordt dus kennelijk meer vertrouwd op informatie via deze wegkantsystemen dan via de in-car verkregen informatie, zelfs wanneer dit op basis van systemen is die actuele reisinformatie kunnen verstrekken.

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Rinus Haaijer

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!