Subsidieregeling Slimme en Schone Mobiliteit

Context

De provincie Overijssel biedt een subsidieregeling Slimme en Schone Mobiliteit aan voor organisaties om bij te dragen aan eenmalige investeringen die gemaakt worden om in activiteiten te voorzien op het gebied van spitsmijdingen en CO2-reductie. De laatste versie van deze subsidieregeling trad in 2020 in werking en is nog steeds actief. In de tussentijd vroegen 31 organisaties de subsidie aan en is deze aan 25 ervan gehonoreerd. Met het oog op het periodiek evalueren van overheidsbeleid, is het goed om ook subsidies te evalueren om te kijken of het geld doeltreffend en doelmatig ingezet wordt.

Werkwijze

Om de subsidieregeling te evalueren maakten we gebruik van drie onderzoeksvragen:

  1. Wat is de effectiviteit van de subsidieregeling bij de werkgever?
  2. Wat zijn de ervaringen met de subsidieregeling vanuit de werkgever?
  3. Wat is de effectiviteit van de subsidieregeling met het oog op het huidig beleid?

Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvragen is een beknopte vragenlijst onder de 25 gehonoreerde subsidieaanvragers verspreid en is namen we bij vijf organisaties daarvan een extra interview af. Ook vond er een interview met het subsidieloket plaats en is er literatuuronderzoek gedaan.

Subsidieregeling Schone en Slimme Mobiliteit

Resultaat

De subsidieregeling Schone en Duurzame Mobiliteit is effectief gebleken onder de ondervraagde organisaties en de ontvangers van de subsidie zijn tevreden. Dat betekent dat de subsidie een significante bijdrage heeft geleverd aan spitsmijdingen en CO2-reductie.

De tevredenheid over de subsidieregeling is zichtbaar in een aantal punten.

  • De hoogte van de subsidie, de informatievoorziening en het gemak van de subsidieregeling wordt over het algemeen positief gewaardeerd, zonder negatieve waarderingen. Subsidieregelingen zijn soms moeilijk te begrijpen voor bedrijven, maar hier werd door de provincie actief hulp aangeboden met de aanvraag en dat werd zeer gewaardeerd.
  • De subsidie is voornamelijk ingezet voor fietsstimuleringsmaatregelen en om hybride werken mogelijk te maken en heeft daarbij vaak gewerkt als katalysator om maatregelen echt uit te gaan voeren.
  • Bijna alle werkgevers geven aan dat de projectplannen uitgevoerd zijn zoals vooraf beoogd; een enkele werkgever voert de projectplannen nog uit.
  • Naast het uitvoeren van de projectplannen heeft de subsidieregeling ook daarbuiten een positief effect gehad, met name om andere mobiliteitsmaatregelen te nemen of om de vitaliteit en gezondheid binnen de organisatie aan te pakken.

Advies

We hebben op basis van deze resultaten geadviseerd een subsidieregeling voor slimme en schone mobiliteit bij werkgevers te behouden, al is een bredere afweging met betrekking tot de financiële en capacitaire inzet vanuit de provincie vereist. Wel adviseerden we om bij voortzetting van de regeling een aantal aanpassingen door te voeren om de regeling beter aan te laten sluiten bij de huidige werkgeversaanpak. Onder meer door de koppeling te leggen met potentiescans en te focussen op ambassadeurschap na implementatie van een mobiliteitsmaatregel.

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Dennis van Soest

Contact opnemen

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Michiel Brantjes

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!