OV-kapstokdocument Noord-Holland

Context

De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in een heel divers gebied, uiteenlopend van zeer stedelijke regio’s tot uitgesproken plattelandsregio’s. Dit betekent ook dat de kansen en uitdagingen voor de toekomst van het OV heel verschillend zijn. In het ene gebied gaat het er over hoe de hoeveelheid OV-bussen vanwege overlast in de steden beperkt kan worden en toch aan de vervoersvraag kan worden voldaan. In het andere gebied gaat het erom hoe op een economisch verantwoorde manier het basisniveau van het OV in stand gehouden kan worden. De COVID-epidemie heeft met name in het landelijk gebied de uitdagingen alleen maar groter gemaakt.

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland had daarom de wens een OV-visie ‘Toekomstbestendige bereikbaarheid’ op te stellen. Ambtelijk is deze wens vertaald naar het opstellen van een zogeheten ‘OV-kapstokdocument’ dat de verschillende lijnen van het mobiliteitsbeleid integreert (rode draad). De wens van het college betrof immers mobiliteit en bereikbaarheid in de volle breedte, waaronder ook nieuwe mobiliteitsconcepten (MaaS) en P+R-locaties om de gehele vervoersketen te versterken.

Werkwijze

Om uitvoering te geven aan deze wens, vroeg de provincie Noord-Holland aan MuConsult om inzicht te geven in de mate van OV-bereikbaarheid in de provincie. Dit heeft MuConsult gedaan op basis van uitgebreide kwantitatieve- (GIS) en kwalitatieve analyses. Vervolgens zijn op basis van kennis over en ervaring met maatregelen elders in binnen- en buitenland, maatregelen voorgesteld. Ook is er een prioritering aangebracht.

Kapstokdocument OV Noord-HollandResultaat

Door deze aanpak werd duidelijk waar de provincie op in moet zetten. Dit is opgenomen in de OV-ketenagenda Noord-Holland, dat uitgaat van:

  • Voldoende toegang tot het OV-systeem
  • Acceptabele moeite en tijdsduur om van het OV gebruik te kunnen maken
  • Toekomstvast (voldoende gebruik)

Met deze uitgangspunten moeten reizigers in de stad en in de landelijke gebieden maximaal worden gefaciliteerd in hun vervoersbehoefte. En moet er een duurzaam, toegankelijk en naadloos mobiliteitssysteem ontstaan. In de stad ligt de focus op snelheid, comfort en hoge frequenties. In het landelijk gebied wordt ingezet op kwaliteitsverhoging van druk bezette buslijnen, complementariteit van auto, fiets en OV. Ook is er aandacht voor de koppeling van het hoogwaardige busnetwerk aan regionale knooppunten en de bediening van kleine kernen via onderliggend busvervoer of vraagafhankelijke OV-systemen. Hubs en knopen dienen daarbij als dé overstappunten tussen de modaliteiten.

Als vervolg heeft de provincie Noord-Holland aan MuConsult gevraagd om hen te ondersteunen bij de herijking van de OV-concessies Noord-Holland Noord en Haarlem-IJmond. De OV-ketenagenda fungeert hierbij als leidraad.

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Jaap Sytsma

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!