Nota van Uitgangspunten Oost en Spoor (Oost Nederland)

Context

De provincies Gelderland, Overijsel en Flevoland werken op het gebied van openbaar vervoer al langere tijd nauw samen binnen het Cluster OV-Oost. In 2017 hebben de provincies gekozen om een gezamenlijke Nota van Uitgangspunten voor de aanbesteding van hun OV-concessies op te stellen (verder: NvU Oost). De NvU Oost bevat richtinggevende kaders wat betreft de inrichting, uitvoering en financiering van de nieuwe concessies.

 In 2019 kozen de provincies Gelderland en Overijssel om in aanvulling op de NvU Oost een Nota van Uitgangspunten Regionale treindiensten Gelderland en Overijssel (verder: NvU Spoor) op te stellen. De NvU Spoor bevat gezamenlijke uitgangspunten voor de aanbesteding van regionale treindiensten in de provincies Gelderland en Overijssel (unimodaal en multimodaal) in de komende periode.

Werkwijze

Voor het opstellen van beide NvU’s zijn kernteams ingesteld bestaand uit vertegenwoordigers van de provincies en een projectleider- en secretaris vanuit MuConsult. MuConsult had het penvoerderschap over beide NvU’s. Andere door ons uitgevoerde werkzaamheden betroffen het verzamelen en verwerken van de inhoudelijke inbreng van materiedeskundigen binnen de provincies, het (mede) opstellen van besluitvormingsdocumenten, het verzamelen en verwerken van reacties van stakeholders op de ontwerp NvU’s in de vorm van een reactienota. Ook werkten we aan het toelichten van de (ontwerp) NvU’s aan consumentenorganisaties en tijdens beeldvormende sessies van Provinciale Staten en, specifiek voor de NvU Spoor, het opstellen van factsheets voor elke treindienst.

Nota van Uitgangspunten Oost en Spoor

Resultaat

De NvU Oost is in mei 2018 door Provinciale Staten van de drie provincies vastgesteld. In de NvU Oost kiezen de provincies voor een herindeling van hun concessies in drie concessiegebieden, IJssel-Vecht, Rijn-Waal en Berkel-Dinkel, die beter aansluiten bij reispatronen en de ruimtelijke structuren. Andere belangrijke onderdelen van de NvU Oost zijn de (alleen openbaar vervoer, en dus geen andere vervoersvormen zoals deelfietsen of deelauto’s), het tempo van verduurzaming van het openbaar busvervoer en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen provincies en vervoerders.

 

De NvU Spoor is in oktober 2019 door Gedeputeerde Staten van Gelderland en Overijsel ter vaststelling aan Provinciale Staten van beide provincies aangeboden. De nota bevat beleidsuitgangspunten met betrekking tot specifieke ‘spoorse zaken’ zoals verduurzaming van het regionaal spoorvervoer, toiletvoorzieningen in de treinen, stewards op de treinen en het principe van single check in / check out. De NvU Spoor vormt het beleidsmatige kader voor de aanbesteding van de treindienst Amersfoort – Ede-Wageningen, waarvan de voorbereiding is gestart.

foto: Rob Dammers

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Edward Rosbergen

Contact opnemen

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Roeland Pieper

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!