Internationale Vergelijking Mobiliteitsvisies

Context

De minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat hebben de Hoofdlijnennotitie Mobiliteitsvisie 2050 naar de Tweede Kamer verzonden. Een van de onderdelen van de inhoudelijke aanpak van de Mobiliteitsvisie is een blik op het buitenland, oftewel: welke beleidskeuzes maken andere landen op het gebied van mobiliteit en hoe pakken ze dat aan? MuConsult en Panteia hebben in opdracht van het ministerie een internationale vergelijking gedaan van mobiliteitsvisies in zeven andere landen.

Werkwijze

In de studie is het mobiliteitsbeleid van zeven landen onderzocht, te weten Frankrijk, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Singapore en Japan. Per land is stilgestaan bij de opgaven en doelen, de beleidsontwikkeling, de koppeling met het ruimtelijk beleid, het beleid per vervoerswijze en de governance.

Betalen naar Gebruik, Effecten Mobiliteitsmanagement op Stikstofdepositie, Vergelijking Internationale Mobiliteitsvisies

Resultaat

Uit het onderzoek blijkt dat een aantal landen bezig is met de overgang naar een meer geïntegreerde visie op de modaliteiten, waar het nationale beleid voorheen nog gericht was op specifieke sectoren. Meer integrale afstemming met en sturing op ander beleidsdomeinen die raken aan bereikbaarheid (zorg, onderwijs) is niet aangetroffen – met klimaat als uitzondering. De uitvoering van meer integraal beleid is in veel landen nog wel een uitdaging, omdat vooral landelijke overheden vaak nog sectoraal georganiseerd zijn. De uitvoering wordt vaak gedecentraliseerd naar regio’s – dat zorgt er ook voor dat er beter rekening kan worden gehouden met specifieke omstandigheden en mogelijkheden van een regio.

Voor veel Europese landen is de reductie van broeikasgassen een speerpunt van het beleid. Daarnaast wordt steeds vaker gewezen op het belang van een breed bereikbaarheidsbegrip, waarin de aandacht voor congestie minder groot is dan in de oudere nota’s. In sommige landen ligt de nadruk ook op inclusiviteit, met name in gebieden met een vergrijzende en minder welvarende bevolking. Verder is te zien dat beleidsontwikkeling steeds vaker gebeurt in samenwerking met het grote publiek. Ook wordt in veel West-Europese landen aandacht besteed aan Beheer en Onderhoud van weginfrastructuur. Tenslotte wordt in de onderzochte landen stevig ingezet op een modal shift in het personenvervoer van auto naar actieve mobiliteit en op een verschuiving van het goederenvervoer van de weg naar het spoor en de binnenvaart.

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Henk Meurs

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!