Geclusterde Effectmeting Forenzen

Context

Sinds de Taskforce Mobiliteitsmanagement spannen de overheid en het bedrijfsleven zich samen in om de bereikbaarheid van economische kerngebieden in Nederland te verbeteren. Er zijn verschillende landelijke, regionale en lokale werkgeversnetwerken. Ook zijn werkgeversaanpakken opgezet. Werkgevers hebben belang bij bereikbaarheid, vitale werknemers, goed ondernemerschap en het voldoen aan wet- en regelgeving en de eisen voor certificaten. De overheid heeft belang bij het Beter Benutten van de bestaande infrastructuur en werkt daarnaast aan het beperken van de negatieve externe effecten van mobiliteit (broeikasgassen, leefbaarheid en verkeersveiligheid).

Werkwijze

MuConsult voert regelmatig Geclusterde Effectmetingen Forenzen uit in een groot aantal regio’s, waaronder Utrecht-Amersfoort, Haaglanden, Zuid-Limburg, Groningen-Assen en Arnhem-Nijmegen. In dit onderzoek worden duizenden forenzen van aangesloten bedrijven geënquêteerd over hun mobiliteitsgedrag. Ook wordt hen gevraagd naar veranderingen in hun eigen omgeving, veranderingen bij hun bedrijf en de bekendheid en gebruik van landelijke of regionale campagnes en stimuleringsprojecten. Afhankelijk van de opzet van het project wordt vervolgens retroperspectief of via herhaalmetingen bepaald hoe het reisgedrag zich door de jaren heen ontwikkelt en welke factoren deze verandering verklaren. Het effect van specifieke maatregelen van de werkgeversaanpak wordt hier uitgelicht en via geëigende rekenmethodes gekwantificeerd naar de programmadoelen. Ook wordt op basis van de resultaten berekend wat het restpotentieel is bij de aangesloten bedrijven ten behoeve van een effectieve inzet van toekomstige maatregelen.

Resultaat

De geclusterde effectmeting vormt input voor maatschappelijke kosten-batenanalyses die bijdragen aan de verantwoording van de efficiënte inzet van publieke middelen. Daarnaast levert ze evaluatieresultaten op die gebruikt worden om programma’s tussentijds bij te sturen en om partners enthousiast te maken over nut en noodzaak van de samenwerking. Ten slotte levert de geclusterde effectmeting inzichten op die vertaald worden naar regio-specifieke en generieke vuistregels voor prognoses die toegepast worden bij het programmeren van maatregelen in de volgende beleidscyclus.

Meer informatie over geclusterde effectmeting?

Neem contact op met Casper Stelling

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!