Geclusterde Effectmeting Forenzen

Context

Nederland kent een aantal landelijke, regionale en lokale werkgeversnetwerken. Deze werkgeversnetwerken helpen bedrijven en werkgevers onder andere om slimmer en duurzamer reisgedrag te stimuleren onder hun werknemers. Denk hierbij aan het stimuleren van spitsmijden, thuiswerken of fietsen naar het werk.  

MuConsult is de afgelopen jaren bij verschillende aanpakken betrokken geweest voor de evaluatie. Daarbij onderzoeken we welke maatregelen het meeste effect behalen en het beste gewaardeerd worden door werknemers. Zo kunnen we ook vaststellen in hoeverre de werkgeversaanpak heeft bijgedragen aan het beperken van bijvoorbeeld autoritten of CO2-uitstoot.  

Werkwijze

De evaluatie gebeurt doorgaans aan de hand van een Geclusterde Effectmeting Forenzen, een enquête over het werk- en reisgedrag die grootschalig onder werknemers wordt uitgezet.  

Afhankelijk van de opzet van het project wordt vervolgens retroperspectief of via herhaalmetingen bepaald hoe het reisgedrag zich door de jaren heen ontwikkelt en welke factoren deze verandering verklaren. Het effect van specifieke maatregelen van de werkgeversaanpak wordt hier uitgelicht en via geëigende rekenmethodes gekwantificeerd naar de programmadoelen. Ook wordt op basis van de resultaten berekend wat het restpotentieel is bij de aangesloten bedrijven ten behoeve van een effectieve inzet van toekomstige maatregelen. 

Resultaat

De geclusterde effectmeting vormt input voor maatschappelijke kosten-batenanalyses die bijdragen aan de verantwoording van de efficiënte inzet van publieke middelen. Daarnaast levert ze evaluatieresultaten op die gebruikt worden om programma’s tussentijds bij te sturen en om partners enthousiast te maken over nut en noodzaak van de samenwerking. Verder kunnen de inzichten vertaald worden naar regio-specifieke en generieke vuistregels voor prognoses die toegepast worden bij het programmeren van maatregelen in de volgende beleidscyclus. 

Recentelijk zijn de vragenlijsten aangepast zodat deelnemende werkgevers met meer dan 100 werknemers de uitkomsten kunnen gebruiken om te voldoen aan de rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM). Binnen deze plicht moeten jaarlijks alle zakelijke en woon-werkkilometers worden gerapporteerd van werknemers, waarbij woon-werkverkeer met een enquête geïnventariseerd kan worden.  

Meer informatie over geclusterde effectmeting forenzen?

Neem contact op met Dennis van Soest

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!