Duurzaam inkopen leerlingenvervoer gemeente Helmond

Context

De gemeente Helmond nam in het Collegeprogramma 2018-2022 onder meer een generieke verduurzamingsambitie op die bij alle beleidsvraagstukken terug keert. Al eerder stelde de gemeente als een van de eerste in Nederland een concreet Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen op. Hierin werden onder meer circulariteit en klimaatneutraliteit als speerpunten benoemd. Om deze speerpunten bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer in de praktijk te kunnen brengen, ondersteunde MuConsult de gemeente Helmond via het RVO-programma ‘Impuls Klimaatneutraal en Circulair inkopen’. Het ambitieniveau van gemeente Helmond was hoog. De gemeente won in 2018 niet voor niets de ‘Koopwijsprijs’ voor het beste actieplan voor duurzaam inkopen.

Werkwijze

Ter voorbereiding op de aanbesteding van het leerlingenvervoer brachten we in kaart op welke manieren het leerlingenvervoer verduurzaamd kan worden. Hiertoe keken we niet alleen naar voertuigtechniek, maar ook naar mogelijkheden voor integratie met ander (doelgroepen)vervoer en regionale samenwerking. Een aantal gemeentelijke en regionale contracten loopt binnen enkele jaren af. Daarom is in het contract voor het leerlingenvervoer flexibiliteit ingebouwd om te zijner tijd te integreren en regionaal samen te werken. Hierdoor kan hetzelfde vervoer mogelijk worden verricht met minder voertuigen en voertuigkilometers.

Een scan van de ontwikkelingen op het gebied van voertuigtechniek leerde dat elektrische voertuigen voor doelgroepenvervoer kort voor de marktintroductie stonden, maar dat dit waarschijnlijk pas na de indiening van de offertes plaats zou vinden. Om die reden is een innovatief gunningscriterium ontwikkeld waarbij we uitgingen van de emissies gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst. Op die manier werd de inschrijvers op de aanbesteding de ruimte gegeven om een goede balans te vinden tussen duurzaamheid, de risico’s van nieuwe technieken en de bedrijfseconomische mogelijkheden.

Praktijkvoorbeelden doelgroepenvervoer en ovResultaat

De aanbesteding heeft ertoe geleid dat meerdere inschrijvers met flexibele plannen voor de invoering van elektrische voertuigen in het leerlingenvervoer kwamen. De winnende vervoerder, Munckhof Groep, maakt ongeveer een derde van de ritten met elektrische voertuigen die gebruik maken van groene stroom. Zo wordt leerlingenvervoer in Helmond “duurzaam leerlingenvervoer”. 

 

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact op met Jaap Sytsma

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!