Coördinator Monitoring en Evaluatie

Context

In het kader van een betere regionale bereikbaarheid hebben verschillende regio’s een speciaal programmabureau opgericht voor mobiliteitsmanagement. Met een regionale aanpak proberen deze bureaus de doorstroming in de regio te verbeteren, gebieden beter met het OV te ontsluiten en het fietsen en het gebruik van deelmobiliteit in de regio te stimuleren. Om programmabureaus beter inzicht te geven in de effectiviteit van hun mobiliteitsmanagement passen deze bureaus monitoring en evaluatie (M&E) toe. De coördinator is de spin in het web die de M&E opzet en de uitvoering coördineert. Ook is zij/hij de vertaler van onderzoeksresultaten naar beleid. Monitoring en Evaluatie  heeft voor programmabureaus de volgende doelen:

  • Enthousiasmeren van stakeholders
  • Voorspellen van het effect van nieuwe mobiliteitsmaatregelen
  • Bijsturen van beleid aan de hand van onderzoeksresultaten
  • Leren aan de hand van evaluaties
  • Verantwoorden van de inspanningen en uitgaven

Werkwijze

MuConsult verzorgt de coördinatie van de Monitoring en Evaluatie voor uitvoeringsagenda’s van regionale samenwerkingsverbanden in het hele land. Die programma’s zijn gericht op korte termijn maatregelen en stimuleren slimme, schone en veilige mobiliteit via innovatie, gedragsbeïnvloeding en publiek-private samenwerking. De M&E coördinator is een generalist met sterke affiniteit met onderzoek maar focus op de vertaling van onderzoek naar relevante bevindingen. De projectleiders houden bij wat voor acties/maatregelen zijn uitgezet en hoeveel deelnemers de acties gehad hebben. De M&E coördinator verzamelt alle beschikbare informatie en bepaalt vervolgens aan de hand van rekenregels, beschikbare kennis over de effectiviteit van het soort maatregel en zelf uitgevoerde effectmetingen wat het (structurele) effect is van de mobiliteitsmaatregelen en hoe deze bijdragen aan de beleidsdoelen van de betrokken partners. Aan de hand van die rekenregels en effectmetingen is het mogelijk om output (deelnemersaantallen, verkeersintensiteiten) te vertalen naar outcome (structurele effecten als gevolg van mobiliteitsmanagement). Door de outcome af te zetten tegen de inspanningen van een programmabureau doet men uitspraken over de kosteneffectiviteit van maatregelen. De M&E coördinator bewaakt hierbij ook dat de toegepaste evaluatiemethodiek aansluit bij de methoden van de partners. Onze werkwijze is zo opgezet dat de regio altijd een actueel beeld heeft van de tussenresultaten van het programma en op ieder moment de benodigde informatie kan krijgen ten behoeve van bijsturing. Daarnaast is een jaarlijkse tussenevaluatie onderdeel van de aanpak waarbij dieper ingegaan wordt op de integrale resultaten, de synergie in het programma en de kansen en risico’s voor het volgende uitvoeringsjaar. Daarbij komen twee vragen aan de orde:

Doen we de goede dingen? – bij de jaarlijkse evaluatie kijken we of het maatregelenpakket nog aansluit op de opgave en of er andere oplossingsrichtingen zijn die een hogere (kosten)effectiviteit kunnen hebben.

Doen we de dingen goed? – bij de continue monitoring kijken we periodiek of de projecten op koers liggen en opleveren wat er verwacht werd. Als dat niet zo is adviseert de M&E coördinator in nauwe samenwerking met de betreffende projectleider over bijsturingsmogelijkheden.

Monitoring en EvaluatieResultaat

Het resultaat van de unieke werkwijze is de jarenlange succesvolle samenwerking tussen de verschillende programmabureaus en MuConsult. Door het opleveren van dashboards, voortgangsrapportages en evaluaties beschikken de programmabureaus over beslisinformatie over hun mobiliteitsmaatregelen. De M&E coördinatoren van MuConsult creëren een veilige omgeving voor projectleiders in een programma om transparant te zijn over de voortgang en resultaten. Zij aggregeren sterk uiteenlopende resultaten tot beleidsrelevante inzichten en handvatten voor management en bestuurders. Zij zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen in het land en passen die kennis toe bij de continue verbetering van de M&E van het programma.

Meer informatie over monitoring en evaluatie?

Neem contact op met Juliet van Drumpt

Contact opnemen

Delen

Vragen? Wij komen graag met u in contact!