\

Foto ruimte

Gerelateerd

Mobiliteitseffecten van Ruimtelijke Ontwikkelingen

Ruimtelijke ontwikkelingen hebben mobiliteitseffecten. Zo leidt de ontwikkeling van nieuwe woningen en arbeidsplaatsen tot extra verplaatsingen. Afhankelijk van omstandigheden worden deze extra verplaatsingen met de auto, openbaar vervoer of fiets gemaakt.

MuConsult doet onderzoek naar de mobiliteitseffecten van ruimtelijke plannen. Wij ondersteunen overheden op verschillende schaalniveaus bij het in kaart brengen van effecten en eventuele noodzakelijke maatregelen.

Voorbeeldprojecten:

 


Doorontwikkeling SVIR Bereikbaarheidsindicator
In opdracht van DGMo hebben wij bijgedragen aan de doorontwikkeling van de SVIR bereikbaarheidsindicator. Deze indicator is geïntroduceerd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en nog volop in ontwikkeling. De indicator sluit aan bij de ambitie uit de SVIR om de modaliteiten onderling beter te verknopen en de infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling goed op elkaar af te stemmen.

De indicator gaat uit van de gehele reis van deur-tot-deur en beschouwt bereikbaarheid als gebiedskenmerk, waardoor de koppeling tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling veel sterker wordt gelegd. Daardoor kan de indicator ook worden ingezet als instrument om het effect van ruimtelijke ontwikkelingen op de bereikbaarheid van gebieden in kaart te brengen. Wij hebben o.a. deze toepassingsmogelijkheid uitgeprobeerd, op basis van de verschillende scenario's in het verkeersmodel NRM Zuid.

 


MIRT-onderzoek Zaan- en IJ oevers
In het MIRT-onderzoek ZaanIJoevers speelt de afstemming tussen ruimte en mobiliteit een essentiële rol. De opgave voor het gebied is een duurzame en evenwichtige waterfrontontwikkeling van de ZaanIJoevers. De Stadsregio Amsterdam heeft het deelonderzoek bereikbaarheid uitgevoerd, bijgestaan door MuConsult. Doel van het bereikbaarheidsonderzoek was achterhalen hoe de ruimtelijke ontwikkelingen in de periode 2020-2040 kunnen worden ingepast op de ZaanIJoevers op zodanige wijze dat de bestaande verkeer- en vervoernetwerken optimaal worden benut, kansen voor openbaar vervoer worden gecreëerd en inzichtelijk wordt waar en wanneer het aanleggen van nieuwe infrastructuur absoluut noodzakelijk wordt. 

De conclusie van het bereikbaarheidsonderzoek is dat transformatie van de ZaanIJoevers wenselijk is vanuit het oogpunt van bereikbaarheid. De transformatie versterkt de regionale samenhang, draagt bij aan optimale benutting van de aanwezige infrastructuur en schept kansen voor verdere ontwikkeling van het regionale OV. De invulling van de opgave voor de ZaanIJoevers leidt tot extra verplaatsingen in het  gebied, maar de gemiddelde afgelegde afstand wordt wel kleiner. Waarschijnlijk komen vooral de regionale auto- en OV netwerken komen extra onder druk te staan. Wel leiden transformatie en verdichting van de ZaanIJoevers tot een grotere rol voor de auto indien er niet geïnvesteerd wordt in het ontsluiten van deze gebieden met openbaar vervoer en een fietsnetwerk. Ook veerponten kunnen hierbij een rol spelen.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn gepresenteerd op het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) in 2011. Lees het artikel hier.

 


Effecten woonomgeving op mobiliteit
Doel van dit project was de relatie vast te stellen tussen kenmerken van de woning, de straat en de wijk waar mensen wonen, met hun vervoerwijzekeuze en hun verplaatsingsgedrag. Daarnaast zijn de vervoerwijzekeuze en het verplaatsingsgedrag in de tijd geanalyseerd en gerelateerd aan veranderingen in ruimtelijke kenmerken. Gebleken is dat de genoemde onderwerpen nauw met elkaar samenhangen. De resultaten van het onderzoek zijn gebruikt bij de ontwikkeling van een simulatiemodel. Daarnaast zijn de resultaten veelvuldig ingebracht bij stedenbouwkundige projecten.