\

Foto ruimte

Gerelateerd

Structurerende werking van infrastructuur

Eén blik op de kaart van een land of stad toont aan dat infrastructuur een structurerende werking heeft. Belangrijke corridors en knooppunten hebben zich in de afgelopen decennia sterk ontwikkeld. MuConsult adviseert over de structurerende werking van infrastructuur door ruimtelijke effecten van de aanleg van nieuwe infrastructuur in kaart te brengen.

Voorbeeldprojecten:

 


Ruimtelijke effecten Fileproof projecten
Voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben wij de langetermijn effecten onderzocht van de Fileproof projecten (het tegengaan van reguliere en incidentele files, en het stimuleren van anders doen en denken). Hierbij is onder andere gekeken naar de ruimtelijke effecten op de lange termijn.  

 


Ruimtelijke effecten van de N11
Om een beter beeld te krijgen van de structurerende werking van infrastructuur, heeft de Directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat een longitudinaal onderzoek laten uitvoeren naar de ruimtelijke effecten van de N11. Daarbij ging het om ontwikkelingen van de weg op de bedrijvigheid, de woningvraag en de infrastructuur in het gebied. Wij hebben indicatoren voor deze ontwikkelingen in kaart gebracht en hebben ook een nulmeting uitgevoerd, op basis van bestaande bronnen.

Verkenningen en planstudies

In de realisatiefase van (OV-)infrastructuurprojecten ligt het accent vaak op de techniek, het voorkomen van hinder en kostenbeheersing. In de verkenning- en planstudiefase wordt hier vaak ook al naar gekeken. In deze fases wordt daarnaast gekeken naar nut en noodzaak van het project en naar aspecten zoals milieu en draagvlak.

MuConsult hanteert een brede trechterbenadering: Beginnen bij een hele brede scope en vanuit daar binnen de planning zo zorgvuldig mogelijk trechteren naar beleidsrelevante alternatieve oplossingen.

Voorbeeldprojecten:

 


HOV A9 (Haarlem-Amsterdam)
In opdracht van de Stadsregio Amsterdam voeren wij de eerste fase van een planstudie uit naar de opwaardering van twee bestaande buslijnen tussen Haarlem en Amsterdam tot HOV-verbindingen. Daarbij bestaat een directe relatie met de ombouw van de A9 en de ontwikkeling van het Zuidas-dok.

 


Quickscan HOV Edam-Purmerend
In opdracht van de Stadsregio Amsterdam hebben wij een quickscan uitgevoerd naar nut en noodzaak van de opwaardering van de bestaande busverbinding tussen Edam/Volendam en Purmerend. Uit het onderzoek is gebleken dat het OV-potentieel groot genoeg is voor een opwaardering op delen van het traject. Verder is gebleken dat de busverbinding ook een belangrijke lokale functie vervult.

 


HOV Duin-Bollenstreek
MuConsult heeft in opdracht van de provincie Zuid-Holland de mogelijkheden onderzocht voor een hov-verbinding tussen Noordwijk–Sassenheim–Schiphol. Hierbij heeft MuConsult haar HOV scanner toegepast. Voor elke verbinding is de kortste reistijd per ov bepaald, rekening houdend met overstapmogelijkheden en -tijden. Zo komen de effecten van veranderingen op het hele ov-net in beeld, zoals de gevolgen van grotere halteafstanden. In OV-magazine is een artikel verschenen over dit project. Download dit artikel hier (pdf). 

Netwerkontwikkeling

MuConsult voert studies uit naar de ontwikkeling van verkeersnetwerken, bijvoorbeeld MIRT-onderzoeken en verkenningen.  In onze benadering zoeken wij relaties met ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Wij werken samen met gespecialiseerde modellenbureaus voor het draaien van verkeersmodellen, leveren daarvoor de input aan en kunnen de uitkomsten vertalen in hoogwaardige rapporten.

Wij houden ons daarbij bezig met het ontwikkelen van nieuwe concepten, die een bijdrage leveren aan de beoordeling van netwerkconcepten de en de visieontwikkeling van bestuurders.

Voorbeeldprojecten:

 


MIRT onderzoek Noordkant Amsterdam fase 1
In opdracht van het minisiterie van I&M, de provincie Noord Holland en de Stadsregio Amsterdam hebben wij het MIRT onderzoek Noordkant Amsterdam uitgevoerd. Het onderzoek omvatte het vaststellen van uitgangspunten en een beoordelingskader, het uitvoeren van een probleemanalyse, het opstellen van onderzoeks- en beleidsvarianten en het analyseren van modeluitkomsten. Voor de modelruns en de ontwerpen hebben wij collegabureaus ingezet.

 


MIRT onderzoek Zaan en IJ-oevers
In opdracht van de Stadsregio hebben wij de bereikbaarheidsstudie van het integrale MIRT-onderzoek Zaan en IJ oevers uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat de beoogde ontwikkelingen langs de oevers van de Zaan en het IJ niet direct aanleiding zijn voor grote infrastructurele maatregelen. De beoogde ontwikkelingen versterken de regionale samenhang en bieden nieuwe kansen voor hoogwaardig openbaar vervoer en vervoer over water. Dit onderzoek is gepresenteerd tijdens het CVS congres van 2011. Het artikel kunt u hier downloaden.

Evaluatie van beleidsmaatregelen

MuConsult voert evaluatiestudies uit waarbij wordt nagegaan wat de effecten zijn van projecten en individuele maatregelen op doorstroming, bereikbaarheid en milieu.  Ook met kleinschalig onderzoek kunnen op een verrassende wijze nieuwe uitkomsten worden verkregen. Zo kan met minimale informatie een betrouwbare inschatting worden verkregen van effecten van de maatregelen, optimaal gebruik makend van bestaande en nieuwe inzichten op het gebied van evaluatietechnieken. Daarmee kunnen uw bestuurders verantwoorde onderbouwde besluiten nemen;

MuConsult ontwikkelt op het in samenwerking met partners nieuwe en breed inzetbare tools die het mogelijk maken om verdiepende en betere inzichten te geven in de verkeerseffecten van verschillende typen maatregelen.

 

 


Maatschappelijke effecten van beheer en onderhoud van het Hoofdwegennet
In opdracht van de Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat hebben wij een onderzoek gedaan naar de maatschappelijke effecten van beheer en onderhoud van het Hoofdwegennet. Wij hebben geïnventariseerd welke maatschappelijke effecten optreden bij het (niet) uitvoeren van beheer- en onderhoudsactiviteiten en hoe deze zijn te operationaliseren. De maatschappelijke effecten zijn apart in beeld gebracht voor verhardingen, kunstwerken en dynamisch verkeersmanagement (DVM).  

 


Ontwikkeling ex ante KBA-tool Toekan
Bij wegwerkzaamheden zet Rijkswaterstaat zogenaamde MinderHinder maatregelen in om de overlast voor weggebruikers te beperken. Om een dergelijk maatregelenpakket gericht op mobiliteitsbeïnvloeding samen te stellen, past Rijkswaterstaat de zogenaamde Toekan-methodiek toe. Bij Rijkswaterstaat bestond de behoefte om de kosteneffectiviteit van de potentieel in te zetten maatregelen bij wegwerkzaamheden te integreren in de Toekan-methodiek. De Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rijkswaterstaat heeft daarom MuConsult opdracht gegeven om een zogenaamde ‘ex ante KBA tool’ te ontwikkelen. Het betreft een rekeninstrument in Excel, waarmee gebruikers van de Toekan-methodiek voor een groot aantal mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen op basis van beschikbare kengetallen kunnen inschatten wat effecten en kosten zijn. Met behulp van deze tool is Rijkswaterstaat in staat om vooraf en op uniforme wijze inzicht te krijgen in het maatschappelijk rendement van een maatregelenpakket.  

 


Evaluatie Mobiliteitsmanagement A6 Hollandse Brug
In 2007 is uit voorzorg de Hollandse brug (A6) tussen Almere en Muiderberg voor onbepaalde afgesloten voor alle vrachtverkeer. Onderzoek wees uit dat de brug te zwaar werd belast. Voor vrachtverkeer werd een omleidingsroute ingesteld via de A27 en A1. Vanwege de verwachte files zijn verschillende mobiliteitsmanagement-maatregelen genomen, waaronder de bereikbaar pas, de snelwegbus, een Vanpool, filemijden A6 en een pontveer tussen Almere en Muiderberg. MuConsult heeft deze maatregelen geëvalueerd.  

 


Evaluatie doseerlicht A59 Oss-Oost
Eén van de projecten in het kader van FileProof was het plaatsen van een doseerlicht voor lokaal verkeer voor de rotonde bij de aansluiting Oss-Oost op de A59. Het doseerlicht zorgt ervoor dat dit lokale verkeer in groepen tot de rotonde wordt toegelaten. Daardoor krijgt het verkeer op de afrit meer ruimte om de rotonde op te rijden. De door ons uitgevoerde evaluatie wijst uit dat dit een gunstig effect heeft gehad op de doorstroming op de afrit. De wachtrij op de afrit groeit minder vaak en minder lang aan; de maximale lengte van de wachtrij is met doseerlicht de helft kleiner dan zonder doseerlicht. Er is in de situatie met doseerlicht bovendien geen sprake meer van terugslag van de wachtrij op de rijbaan van de A59. Daardoor zijn de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A59 verbeterd.

Parkeren

Parkeren is een belangrijk aspect van zowel mobiliteit als ruimte. Het is het begin- en eindpunt van iedere autoverplaatsing en neemt veel ruimte in beslag. Parkeren is daarom bij uitstek een onderwerp waarbij een integrale kijk op ruimte en mobiliteit gewenst is. Op verschillende manieren draagt MuConsult bij aan de beantwoording van parkeervragen, zowel vanuit de ruimtelijke ordening als vanuit verkeer en vervoer.

Voorbeeldprojecten:

 


Parkeerbehoefte nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
Ruimelijke ontwikkelingen hebben invloed op de parkeerbalans in het plangebied en de omgeving. Particulieren die een ruimtelijk initiatief willen verankeren in het bestemmingsplan moeten daarbij aantonen dat er voldoende parkeerplaatsen zijn of komen. MuConsult stelt op basis van CROW kengetallen, gemeentelijke parkeernormen en wetenschappelijke kennis over parkeerbehoefte van doelgroepen parkeerrapporten op die als onderbouwing dienen bij herzieningen van een bestemmingsplan. In alle gevallen heeft onze bijdrage geleid tot overeenstemming tussen de initiatiefnemer en de gemeente over de invulling van de parkeeropgave. Op de pagina producten treft u onze werkwijze bij het uitvoeren van parkeeronderzoeken. 

 

Maatschappelijke baten van geïntegreerde parkeerinformatie
In opdracht van het NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens) heeft MuConsult onderzoek gedaan naar de baten van geïntegreerde parkeerinformatie. De onderzochte businesscase was globaal het aanbieden van actuele informatie over beschikbaarheid en prijs van parkeerplaatsen aan bezoekers van de G4 gemeenten. Via het navigatiesysteem wordt de gebruiker naar de beschikbare plaats geleid. Wij hebben voor de businesscase de maatschappelijke baten systematisch afgepeld, rekening houdend met het opvolgingspercentage van weggebruikers, de beschikbaarheid van navigatiesystemen en de autonome ontwikkeling van actuele informatie (waaronder de bestaande parkeerroute informatie systemen (PRIS) en particuliere applicaties die klanten voorzien van informatie. De netto baten van de buninesscase, bestaande uit minder zoekverkeer, minder uitstoot van schadelijke gassen, lagere ruimteclaim van parkeren en grotere aantrekkelijkheid van winkelgebieden zijn gemonetariseerd en afgezet tegen de kosten van de businesscase. 

 


Gemeentelijke samenwerking in Haaglanden
In opdracht van een Stadsregio heeft MuConsult een verkenning gemaakt van de mogelijkheden van gemeentelijke samenwerking voor de inliggende gemeenten. Onderdeel van de opdracht was het organiseren van een ambtelijke en een bestuurlijke bijeenkomst. In deze bijeenkomsten zijn de gemeenten geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van parkeren en hebben zij hun eigen onderwerpen aan bod gebracht en gezamenlijk besproken. In het vervolg hebben wij onderzocht wat het effect zou zijn van het gelijktrekken van parkeertarieven bij alle winkelcentra met een regionale functie in de stadsregio. Hieruit bleek dat een verschuiving kan plaatsvinden van 1% (van centra die nu gratis parkeren hebben naar centra die nu al betaald parkeren hebben). De winkelcentrumkeuze wordt daarentegen voor het overgrote deel bepaald door de kwaliteit en kwantiteit van het winkelaanbod.

 


Parkeermodel Limburg
MuConsult heeft een model ontwikkeld om vast te kunnen stellen welke effecten parkeerbeleid heeft op het parkeersysteem, de vervoerwijze- en de winkelcentrumkeuze van mensen die boodschappen doen en winkelen. Dit model is toegepast in Zuid-Limburg. Met het model is ook vast te  stellen wat het effect zal zijn van maatregelen gericht op vergroting van de  aantrekkelijkheid van winkelcentra of bijvoorbeeld het openbaar vervoer.