\

Foto OV

Gerelateerd

Beleids- en visievorming OV

Wij adviseren overheden bij het ontwikkelen/herijken van hun visie ten aanzien van de rol van het openbaar vervoer in hun regio. Dit doen wij door strategische keuzes te helpen benoemen, de informatie te verzamelen die nodig is om deze keuzes te kunnen maken (al dan niet via gericht onderzoek) en de strategische keuzes te helpen vertalen naar concrete uitwerkingen/maatregelen.

Natuurlijk leveren wij desgevraagd ook (concept)teksten voor de nieuwe OV-visie en kunnen wij overheden adviseren en ondersteunen bij het betrekken van stakeholders bij het beleidsvormingsproces (zie ook de pagina proces).

Voorbeeldprojecten:


 

Organisatie doelgroepenvervoer
Onder druk van de decentralisaties, bezuinigingen en ingegeven door beleidsveranderingen als de kanteling denken steeds meer gemeenten en provincies samen na over een toekomstvast vervoersysteem. Door samen te werken en de onderkant van het Openbaar Vervoer te integreren met het doelgroepenvervoer ontstaan nieuwe kansen. Bij het vormgeven van de samenwerking gaat het niet alleen om het anders organiseren van vervoer. De vormgeving van de samenwerking tussen de betrokken partijen en het proces daar naartoe is ook een omvangrijke uitdaging. Over dat laatste gaat deze handreiking: het vormgeven van samenwerking tussen overheden die verantwoordelijk zijn voor doelgroepenvervoer en/of (aanvullend) openbaar vervoer. Bij hen leven vragen over het praktisch vormgeven van de  samenwerking. De handreiking is gratis te downloaden via deze link.


Krachten bundelen voor toekomstvast doelgroepenvervoer en OV 
In opdracht van met ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft MuConsult in samenwerking met Significant en Alares onderzoek gedaan naar toekomstvast doelgroepenvervoer. Het onderzoek heeft relevante bouwstenen aangedragen voor het uitvoeren van twee moties die door de Tweede Kamer zijn aangenomen over de samenhang tussen doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer. In de motie Venrooy – Van Ark - Dijkstra wordt de regering verzocht om met een integrale visie op doelgroepenvervoer in combinatie met de algemene voorliggende OV-voorzieningen te komen. In de motie Wolbert - Klijnsma wordt de regering verzocht om heldere criteria op te stellen voor een eerlijke toewijzing van Valyskilometers.

Een aantal vormen van doelgroepenvervoer is goed van tevoren voorspelbaar en daarmee planbaar, omdat reistijden en opstap- en afzetlocaties in hoge mate bekend en stabiel zijn. Andere vormen kenmerken zich juist door hun vraagafhankelijkheid en kriskras vervoerbewegingen. Op basis hiervan komen wij tot de volgende indeling van vormen van doelgroepenvervoer:


Goed planbaar / voorspelbaar

  • WSW
  • WIA
  • Leerlingenvervoer

 

Niet goed planbaar / voorspelbaar

  • Wmo
  • Valys
  • AWBZ
  • Zittend ziekenvervoer

 

Voor de eerste groep geldt dat vervoerders grotendeels in staat zijn om het vervoer doelmatig te organiseren, door ritten gelijktijdig of volgtijdelijk te combineren. Voor wat betreft bundeling zijn hier waarschijnlijk beperkte mogelijkheden om het vervoer nog efficiënter uit te voeren. De mogelijkheden die er zijn worden beïnvloed door factoren die buiten het vervoer liggen, zoals aanvangstijden van scholen of dagbestedingscentra. Voor de tweede groep lijken er vooral bundelingsmogelijkheden met het openbaar vervoer te zijn. Een aanzienlijk deel van de ritten met Wmo-vervoer kan op termijn met toegankelijk openbaar vervoer worden afgelegd. Deze inschatting houdt rekening met het gegeven dat het OV in de toekomst steeds toegankelijker wordt. Verder is de inschatting gebaseerd op de resultaten van een aantal pilots waarin met verschillende maatregelen getracht is Wmo-ers de overstap naar het openbaar vervoer te laten maken. Het aantal pilots waarop de inschatting is gebaseerd is vrij beperkt, zodat de conclusies met enige voorzichtigheid moeten worden beschouwd. Aan de andere kant was de mate van toegankelijkheid van het OV ten tijde van de pilots (veel) minder groot dan nu en in de toekomst het geval is. Bovendien zijn in elk van de pilots maar een of twee maatregelen toegepast om het OV-gebruik onder Wmo-ers te vergroten, terwijl er op dit gebied veel meer mogelijkheden zijn. Met een samenhangende inzet van verschillende maatregelen zijn waarschijnlijk meer mensen te bewegen vaker van het openbaar vervoer gebruik te maken.

Het rapport is op 5 juli 2013 naar de kamer verzonden (lees meer). Het complete rapport kunt u ook hier downloaden.

Een artikel over het tussennet is onlangs gepubliceerd in OV magazine. U kunt deze publicatie hier downloaden.

 


Beleidsvisies OV
Voor de provincies Gelderland en Zeeland hebben we een OV-visie ontwikkeld. Hierbij hebben we zowel de inhoudelijke als procesmatige kant voor onze rekening genomen. Hoofdonderwerpen in de OV-visies waren de ontwikkeling van OV-netwerken en flankerend beleid gericht op groei van het OV.

De opgestelde OV-visies vorm(d)en jarenlang de basis voor uitvoeringsprogramma's en aanbestedingen in de provincies. Inmiddels zien we dat door het gewijzigde financiële klimaat de ambities zijn bijgesteld en adviseren wij deze en andere overheden hoe zij de goede punten van het OV kunnen behouden en mogelijk versterken (zie ook Netwerkoptimalisaties).

 


OV behoefte landelijk gebied
Voor de provincie Fryslân hebben wij de OV-behoefte in het landelijk gebied onderzocht. Hiervoor hebben wij het landelijk gebied gedefinieerd op basis van bestaand OV aanbod, en via een stated preference onderzoek achterhaald wat men zou doen als het OV aanbod zou veranderen.

Uit het onderzoek bleek dat een deel van de gebruikers van het kleinschalige vraagafhankelijke vervoer (de opstapper) afhankelijk was van deze vorm van openbaar vervoer. De meeste gebruikers in het landelijk gebied hadden eigen alternatieven om naar de halte van de gestrekte OV lijn, danwel de eigen eindbestemming te reizen.