\

Foto Bereikbaarheid

Gerelateerd

Ontwikkeling netwerkvisies DVM

In toenemende mate is duidelijk dat DVM vooral op netwerkniveau veel op kan leveren, waarbij ook de samenhang met infrastructuurontwikkeling, vraagbeïnvloeding en ruimtelijke en economische belangen meegenomen worden. MuConsult kan deze samenhangen inzichtelijk maken en programma’s samenstellen waarin de raakvlakken geborgd zijn.

 


Ex ante MKBA Praktijkproef Amsterdam netwerkbreed verkeersmanagement
In opdracht van de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rijkswaterstaat hebben wij een maatschappelijke kosten-batenanalyse opgesteld van een praktijkproef met de invoering van gecoördineerd en netwerkbreed verkeersmanagement in de Amsterdamse regio.

 


Evaluatie van regelscenario’s
De Regiodesk Zuid-Holland wordt bij wegbeheerderoverschrijdende problemen ingeschakeld. Het heeft regelscenario’s klaarstaan die gebruik maken van dynamisch verkeersmanagement, en met behulp van deze scenario’s wordt er regiobreed ingezet op een betere doorstroom van het verkeer. De regelscenario's zijn door ons geëvalueerd. In deze evaluatie is gebruik gemaakt van formulieren die zijn ingevuld door de medewerkers van de Regiodesk. 

De scenario’s zijn grofweg onder te verdelen in grootschalige omleidingen, kleinschalige omleidingen (CAR), spitsscenario’s, scenario´s voor evenementen en werkzaamheden, en improvisatie. Dit laatste wordt vaak gedaan in combinatie met een vooraf opgesteld scenario. Uit de evaluatie blijkt dat de effecten voornamelijk worden bewerkstelligd vanuit de inzet van vaste scenario’s, terwijl de improvisatie minder vaak een waarneembaar effect heeft. Ook het opvolgen van de adviezen van de Regiodesk (via DRIPs) vindt vooral plaats bij vaste scenario’s, minder bij improvisatie. De improvisatie vindt met name plaats op lokaal niveau, en er kan op die schaal vaak alleen informatie verstrekt worden over de oorzaak van de vertraging. Dit kan verklaren dat de effecten bij vaste scenario’s sterker zijn dan bij improvisatie.  

 


Innovatie bij evaluatie DVM
Afstudeeronderzoek van Mark Veenstra (TU Delft) naar een verkeerskundig theoretische verbetering van het analyse-model ter verklaring van de verandering van het aantal voertuig verliesuren op het Nederlandse hoofdwegennet. 

Lees verder over het onderzoek van Mark >