\

Foto gedrag

Gerelateerd

Mobiliteitsmanagement

Bij Mobiliteitsmanagement werken overheden en bedrijfsleven samen aan mogelijkheden voor mensen om slimmer te reizen. Soms betekent dat thuiswerken, soms op een ander tijdstip. Maar ook kunnen nieuwe combinaties van vervoermiddelen worden gebruikt. Reizigers gaan daardoor steeds slimmer om met de mogelijkheden om hun activiteiten te verrichten. Dit is ook van belang bij het programma Beter Benutten.

Gedragsbeïnvloeding is de sleutel bij mobiliteitsmanagement. Er worden verschillende instrumenten ingezet om mensen te verleiden slim te reizen en slim te werken, waaronder communicatie en (reis)informatie, een andere organisatie van werk en dienstverlening (het 'nieuwe werken'), aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en financiële prikkels, volwaardige vervoeroplossingen en goede infrastructuur. Steeds is daarbij van belang dat gekozen wordt voor een aanpak op maat gericht op specifieke doelgroepen.

MuConsult draagt bij middels:

  • Opzet van Mobiliteitsmanagementprogramma’s
  • Ondersteuning bij uitwerking Beter Benutten programma’s; Implementatie van deze programma’s
  • Monitoring en evaluatie van de voortgang en de resultaten
  • Onderzoek effectiviteit van maatregelen

 

Voorbeeldprojecten:

 


Effectmeting Bereikbaar Haaglanden 2012
In september 2012 hebben we in opdracht van Stadsgewest Haaglanden een internetenquête uitgezet onder medewerkers die betrokken zijn geweest bij mobiliteitsmanagement maatregelen in Haaglanden in de periode 2009 - 2012. Een belangrijke uitkomst van de enquête is dat het aantal spitsritten in deze periode is afgenomen met 4%. Met name de kortere spitsritten zijn vervangen door een alternatief, zoals een ander vervoermiddel of thuiswerken. Lees meer op de website van Bereikbaar Haaglanden of download het rapport (pdf).

 


Monitoringskader Monitoring en Evaluatie Beter Benutten Maastricht Bereikbaar
Voor regio Maastricht hebben wij een monitoringskader ontwikkeld voor het meten en evalueren van het programma Beter Benutten. Hierdoor kunnen op uniforme wijze de verschillende aspecten die van belang zijn bij Beter Benutten worden gemeten. Het gaat om het gebruik van producten en veranderingen in het (reis) gedrag door het gebruik, de tevredenheid met producten en ontwikkelingen op de weg (verkeersgegevens.) het monitroingskader geeft betrokkenen heldere richtlijnen waaraan de monitoring dient te voldoen.

 


Ondersteuning Slim Bereikbaar / Verkeersonderneming Rotterdam
Wij ondersteunen de Verkeersonderneming (voorheen Slim Bereikbaar) in Rotterdam sinds 2009 bij de uitvoering van mobiliteitsmanagement maatregelen. Werkzaamheden omvatten ten eerste het ondersteunen bij de programmering, monitoring en evaluatie (o.a. opzetten van enquêtes, analyseren van enquêteresultaten, inschatten van relatie tussen werk- en woongebieden enerzijds en benoemde knelpunten op het wegennet anderzijds). Daarnaast hebben wij in de periode 2009-2012 de gebiedsmanager centrum geleverd (verantwoordelijk was voor de implementatie van mobiliteitsmanagement maatregelen bij grote werkgevers in het centrum van Rotterdam). Sinds 2012 ondersteunen wij de Verkeersonderneming bij de afstemming tussen het programma Beter Benutten en de gemeentelijke activiteiten aangaande de Maasoever-verbindingen.

 


Evaluatie mobiliteitsbudgetten
In opdracht van de Taskforce Mobiliteitsmanagement onderzocht MuConsult het effect van mobiliteitsbudgetten. Mobiliteitsbudgetten zijn voor een kwart van de medewerkers aanleiding om het autogebruik te heroverwegen en leiden tot een besparing in de autokilometers van 3-6%. Op de lange termijn zijn de effecten waarschijnlijk groter. Download het rapport hier.

 


Analyses SLIM Prijzen Arnhem-Nijmegen
De Stadsregio Arnhem-Nijmegen wil automobilisten blijven prikkelen om de spits te mijden. In samenwerking met AT Osborne hebben wij daarom onderzocht voor welke prikkels automobilisten gevoelig zijn en dus kansrijk zijn bij de doorontwikkeling van het project. 

 


Monitoring Mobiliteitsmanagement Stadsregio Arnhem Nijmegen, 2009-2012
In de periode 2009 en 2012 is jaarlijks onderzoek gedaan naar het reisgedrag van werknemers en veranderingen in reisgedrag als gevolg van de actieve inzet van mobiliteitsmanagementmaatregelen door de werkgevers en Offensief Bereikbaarheid in Stadsregio Arnhem Nijmegen. Deze jaarlijkse monitor biedt werkgevers, beleidsmakers en mobiliteitsmakelaars handvaten om maatregelpakketten in te richten en bij te sturen. Een pdf van dit rapport is hier binnenkort te downloaden via deze site.

  


Evaluatie MKB Voucherprogramma
In opdracht van het ministerie van I&M hebben wij in 2011 het MKB Voucherprogramma geëvalueerd. Het MKB Voucherprogramma heeft van juli 2010 tot en met oktober 2011 geleid tot de uitvoering van mobiliteitsscans bij 905 MKB bedrijven, waarmee 64.000 werknemers zijn bereikt. De evaluatie wees uit dat MKB bedrijven vooral interesse hebben in maatregelen op het gebied van fiets stimuleren en het nieuwe werken. Ook het verschonen van het wagenpark is een advies dat vaak wordt overgenomen. Verder blijkt dat de implementatie van maatregelen gemiddeld 12 maanden in beslag neemt. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie is het programma verlengd tot eind 2012 en zijn de gebruiksmogelijkheden van de vouchers verruimd. Download hier een pdf van het eindrapport.

 


Doelgroepenanalyse regio Groningen-Assen
Om inzicht te krijgen in de marktpotentie van maatregelen voor verschillende doelgroepen hebben we ene doelgroepen analyse uitgevoerd. Met deze resultaten kan een gerichte marketingcampagne worden ingericht om de effectiviteit van maatregelen voor diverse doelgroepen te vergroten.

 


Monitoring Nulmeting Taskforce Mobiliteitsmanagement
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hebben we de nulsituatie in de zes voorbeeldregio’s in kaart gebracht. Het ging om reis en werkgedrag van werknemers binnen de regio’s.  Uit het rapport bleek onder andere dat een groot deel van de werknemers flexibele werktijden heeft maar een beperkte deel daarvan gebruik maakt om de spits te mijden.