\

Foto gedrag

Gerelateerd

Verkeersveiligheid

De Nederlandse verkeersveiligheidsvisie Duurzaam Veilig  laat zien dat  het voorkomen van (ernstige) ongevallen en daar waar dat niet kan, het nagenoeg uitsluiten van ernstig letsel vraagt om een proactieve aanpak.  Naast de reactieve aanpak gericht op blackspots is een meer proactieve aanpak belangrijk. Belangrijk daarbij zijn uiteenlopende infrastructurele maatregelen, aandacht voor educatie, regelgeving en handhaving; gebruik maken van nieuwe technologische ontwikkelingen en zeker ook een integrale aanpak door raakvlakken met andere sectoren te zoeken, zoals de ruimtelijke ordening.

MuConsult richt zich op verschillende onderdelen van de verkeersveiligheid:

  • Infrastructuur waarbij wij verkeersveiligheidsaspecten zowel ex-post als ex-ante toetsen met geëigende onderzoeksmethoden. De kennis wordt bijvoorbeeld ingezet bij de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur, zowel op HWN als OWN, waarbij een veiligheidsanalyse wordt gevraagd;
  • Bij verkeerseducatie en -handhaving richten wij ons op de ontwikkeling en evaluatie van concrete maatregelen, zoals gedragsaspecten van het rijbewijs. Op deze terreinen zijn veel ontwikkelingen gaande.
  • Op het gebied van voertuigtechnologie werken wij met inzichten in het gebruik van ITS. Zo hebben wij inschattingen gemaakt van de marktpenetratie van nieuwe systemen
  • Ongevallenanalyses, waarbij wordt nagegaan welke ontwikkelingen zich in bepaalde ongevallen voordoen alsmede naar bepalende factoren. Deze kennis gebruiken wij om de effectiviteit van bepaalde maatregelen te kunnen beoordelen.

 

Voorbeeldprojecten:

 


Evaluatie Meerjaren Programma Campagne Verkeersveiligheid (MPCV)
Om optimale aandacht te verkrijgen, kent het MPVC de jaarlijks terugkerende thema’s gordel, alcohol, afstand houden en fietsverlichting. Van de vier campagnes zijn de campagnedoelen, de campagne zelf (middelen, acties) en de resultaten van de campagne (zoals bereik, waardering en effect van campagne op kennis, houding en gedrag), op een rij gezet.

 


Wijzer op reis: Bijscholing van rijbewijshouders
Na het behalen van het rijbewijs vindt geen (bij)scholing meer plaats, terwijl het verkeer en de verkeersdeelnemer voortdurend veranderen. In dit onderzoek hebben we de mogelijkheden van zinvolle bijscholing verkend. Hieruit bleek dat bijscholing zich met name zou moeten richten op latente ongevalsoorzaken, onveilige handelingen en strategische keuzes. En de educatie zou ‘op maat’ moeten worden aangeboden. Voor dit project hebben we tevens een diagnose-instrument ontwikkeld en getest, waarmee het mogelijk is om automobilisten te onderscheiden met een verhoogd ongevalrisico.

Uit het onderzoek bleek dat het instrument automobilisten aan kan zetten tot gedragsverandering. Vervolgens hebben we een praktijkpilot uitgevoerd, waarbij de Rijwijzertest is uitgereikt door gemeenten op het moment dat een automobilist zijn/ haar rijbewijs kwam verlengen. Op basis van de praktijkpilot zijn aanbevelingen gedaan om de participatie aan de Rijwijzertest te vergroten door bijvoorbeeld de test te verspreiden bij de brief van het CBR dat het rijbewijs moet worden verlengd.