\

Foto gedrag

Gerelateerd

Human Factors

De menselijke invalshoek, ofwel Human Factors, is een cruciaal onderdeel van het ontwerp van infrastructuur en verkeersmanagement.  Belangrijke aspecten daarbij zijn het waarnemen, begrijpen, kunnen  en willen van mensen. MuConsult kan u ondersteunen bij de uitwerking van de kennis bij verkeersveiligheid en DVM. Zo onderzoeken wij mogelijkheden om het verkeerssysteem zo te ontwerpen dat er rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en de tekortkomingen van de mens met positieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. Daarbij houden wij rekening met specifieke doelgroepen, zoals de oudere dan wel de jongere mens. Ook helpen wij bij de uitwerking van DVM op zodanige wijze dat systemen op menselijk maat worden ontwikkeld en ingezet met een maximaal effect op gedrag.

Voorbeelprojecten:

 


Ouderen en verkeer
Het aantal senioren in Nederland neemt toe. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 1,1 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. Naar verwachting zal dit aantal in 2040 zijn toegenomen tot 2,4 miljoen. Naast de gemiddeld hogere leeftijd die ze bereiken, blijven senioren naar verwachting ook steeds langer vitaal en gezond. Hierdoor blijven ze langer gebruikmaken van hun rijbewijs en in het bezit van een rijbewijs. Ook is in de loop der jaren het percentage vrouwen met een rijbewijs sterk toegenomen. Het gevolg is dat het aantal senioren als actieve verkeersdeelnemer stijgt. Hierdoor nemen senioren ook op hogere leeftijd nog deel aan het verkeer.

MuConsult heeft met het CROW onderzocht hoe functiebeperkingen die bij senioren relatief vaak voorkomen van invloed zijn op ontwerpprincipes voor weginfrastructuur en richtlijnen en suggesties over verlichting, markering, bebording en verharding. De publicatie over dit onderzoek is te vinden op de website van het CROW. Een artikel over dit onderzoek is gepresenteerd op het CVS congres in 2011 (open hier een pdf naar dit artikel).

 


Wegaudits door weggebruikers

In een auditrit met weggebruikers, worden de weggebruikers tijdens een autorit geïnterviewd over de voor hen belangrijke kenmerken van de weginfrastructuur. In het bijzonder gaat het in de wegaudits om de begrijpelijkheid van de infrastructuur en de directe wegomgeving, zoals de belijning, bebording, aankondigingen bij wegwerkzaamheden en dergelijke.