\

Foto ruimte

Gerelateerd

Locatiebeleid

In Nederland hebben wij een relatief sterke ruimtelijke ordening. Hierdoor is er relatief veel sturing van de ruimtelijke ontwikkelingen. Locatiebeleid heeft vaak verschillende doelen. Te denken valt aan het optimaal gebruiken van de beschikbare grond, het voorkomen van overlast voor gevoelige functies, en het beïnvloeden van de mobiliteit. MuConsult adviseert over de effecten van locatiebeleid.

Voorbeeldprojecten:

 


Ex-ante evaluatie bereikbaarheidseffecten stedelijke transformatie
De Zaan- en IJ oevers zijn één van de gebieden waar gezocht wordt naar verdere uitbreidingsmogelijkheden voor de Noordvleugel. Deze gebieden zijn niet leeg, zij bevatten een zeer gemengde ruimtelijke invulling van industrie, wonen, natuur en recreatie. In opdracht van de regionale overheid hebben wij gekeken naar de mobiliteitseffecten van de transformatie van deze oevergebieden. Wij hebben gevonden dat transformatie van deze gebieden leidt tot grotere regionale samenhang, kortere verplaatsingsafstanden en meer gebruik van fiets en OV.

 


Evaluatie ABC locatiebeleid
In het ruimtelijk beleid speelt het locatiebeleid van bedrijven en voorzieningen een belangrijke rol. Ten tijde van VINEX en SVVII werd hierbij onderscheid gemaakt tussen A, B en C-locaties. Om de voortgang van het locatiebeleid te kunnen beoordelen, hebben wij in 1997 een basisdocument 'Monitor ABC-locaties' ontwikkeld. Hierin hebben we op hoofdlijnen de ontwikkelingen in de vestiging van bedrijven en voorzieningen weergegeven, alsmede de effecten op de (auto)mobiliteit, op het niveau van stadsgewesten, landsdelen en Nederland als geheel. Een parlementaire onderzoekscommissie rapporteerde dat het rapport de doodsteek vormde voor het klassieke locatiebeleid.