\

Foto ruimte

Gerelateerd

Integrale gebiedsontwikkeling

De ontwikkeling van infrastructuur is in Nederland lange tijd reactief geweest op de ruimtelijke ordening. Sinds enkele decennia is de integrale gebiedsontwikkeling opgekomen: ontwikkeling waarbij binnen- en bovenplanse voorzieningen expliciet meegenomen worden.

Daarbij is ook meer aandacht ontstaan voor de meerwaarde van bovenplanse infrastructuur. MuConsult adviseert overheden over integrale gebiedsontwikkeling van stationsgebieden, corridors en stadscentra, hoofdzakelijk vanuit de meerwaarde van de bovenplanse infrastructuur (wegen, spoorwegen, stations en HOV haltes, etc.). 

Voorbeeldprojecten:

 


Financiering infrastructuur uit grond
Wij buigen ons regelmatig over mogelijkheden om de kosten van infrastructuur (deels) te verhalen uit de grondexploitatie. Daarbij gaat het niet over de financiering van infra binnen plannen, maar juist om de bovenplanse infrastructuur. Gebleken is dat er mogelijkheden zijn ten opzichte van andere publieke voorzieningen zoals groen en water, maar dat van deze benadering ook weer geen overdreven hoge verwachtingen mogen worden gekoesterd. 

 


Second opinion integrale ontwikkeling stationsgebied
Een middelgroot station in midden Nederland is onderwerp van integrale gebiedsontwikkeling. Het idee is dat enkele bestaande functies moeten wijken voor de nieuwe ontwikkelingen, waaronder het ongelijkvloers brengen van de spoorkruisende provinciale weg, het verdubbelen van het aantal sporen en het realiseren van een grotere P+R voorziening. Voor onze opdrachtgever hebben wij een second opinion uitgevoerd naar nut en noodzaak van de invulling van de gebiedsontwikkeling in het masterplan.  

 


Ontwikkeling binnenstad Meppel
In samenwerking met deskundigen uit een groot aantal verschillende vakdisciplines, hebben we een toekomstvisie opgesteld voor Meppel in 2030. We hebben daarbij de regionaal-economische inbreng verzorgd. Zo hebben we inzicht verschaft in de te verwachten ontwikkelingen in het bedrijfsleven, de detailhandel en de sector toerisme en recreatie. Ook zijn de beleidsmaatregelen beschreven om deze ontwikkelingen te beïnvloeden.

De effecten daarvan zijn kwantitatief onderbouwd. De effecten op andere deelterreinen (milieu, natuur, verkeer, wonen en welzijn) en de raakvlakken ermee, zijn vastgesteld in overleg met andere deskundigen. In het project hebben wij de nadruk gelegd op de noodzaak van verdere ontwikkeling van de binnenstad.

 


Stationsontwikkeling
In de toekomst zullen mensen steeds complexere 'ketens' van verplaatsingen maken. Wij hebben onderzocht of deze mobiliteitsontwikkelingen zijn om te buigen ten gunste van het openbaar vervoer, door te voorzien in extra stationsvoorzieningen zoals winkels, cafés en kappers. In het bijzonder hebben we gekeken naar de perspectieven van omzetting van stations van vervoerknooppunten in ontmoetings en bestemmingsplaatsen. Gebleken is dat stationsvoorzieningen op en rond het station een postieve invloed hebben op het gebruik van het openbaar vervoer. Andersom hebben deze functies ook baat bij de locatie nabij een knoop van het openbaar vervoer.

 


Kansen voor ontwikkeling stationsemplacementen
Voor het ministerie van VROM hebben we de ontwikkelingsmogelijkheden in kaart gebracht van een groot aantal spoorwegemplacementen in binnensteden. Welke potentie hebben deze zones en gebieden vanuit het oogpunt van ruimtelijke inrichting? Gekeken is naar economische en ruimtelijke argumenten voor of tegen een eventuele functieverandering. De plannen zijn onderbouwd ingebracht bij de ICES-financieringsbronnen.