\

Foto OV

Gerelateerd

Wets-, beleids- en maatregelevaluaties

MuConsult heeft veel ervaring met het evalueren van de effecten van wijzigingen in wetgeving en beleid, zowel op een geaggregeerd niveau als op niveau van individuele maatregelen. Kenmerkend aan onze aanpak is dat wij van tevoren een evaluatie- of beoordelingskader opstellen. Hierdoor zijn wij in staat om op systematische, objectieve en gedegen wijze de onderzoeksvragen te beantwoorden.

Voorbeeldprojecten:

 


Effecten ov-studentenreisproduct

In opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft MuConsult doormiddel van een Enquête en een verdiepend Stated Preference onderzoek onder studenten de effecten van alternatieve vervoersarrangementen voor Studenten in kaart gebracht. Naar aanleiding van een in het regeerakkoord opgenomen maatregel is door het KiM in opdracht van het Directoraat-Generaal Bereikbaarheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, mede op verzoek van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, verkend hoe gevoelig het reisgedrag van studenten is voor de kenmerken van een mogelijk ander studentenreisproduct. Inmiddels heeft het kabinet op 28 april een akkoord op hoofdlijnen bereikt met enkele oppositiepartijen over Het Studievoorschot. Het studentenreisproduct is daarbij in het bredere perspectief van het studiefinancieringsstelsel en investeren in hoger onderwijs getrokken, waarbij ervoor gekozen is de kaart goeddeels in zijn huidige vorm te laten bestaan. Wel komt de kaart ook beschikbaar voor MBO-ers jonger dan 18 jaar en zal samen met de onderwijssector en vervoerders worden bezien hoe de druk op de spits in het ov kan worden verminderd. De rapportage van het KiM is hier te vinden.

 


Voorkeursbeslissing ERTMS

Op 11 april 2014 heeft staatssecretaris Wilma Mansveld aan de Tweede Kamer een brief gestuurd, waarin ze de “Voorkeursbeslissing ERTMS” van het kabinet toelicht. Nut en noodzaak van de overgang van het bestaande spoorveiligheidssysteem naar ERTMS zijn onderzocht en voldoende aangetoond. De staatssecretaris voert daarom tot en met 2028 de beproefde Level 2-technologie in, op het spoor in grote delen van de brede Randstad. Met deze keuze blijft ze binnen het gereserveerde budget van € 2,5 miljard. MuConsult heeft bijgedragen aan de Voorkeursbeslissing:

  • de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd;
  • het afwegingskader opgesteld en gevuld op basis van een groot aantal studies;
  • de uitgangspuntennota opgesteld ;
  • een aantal belangrijke effecten van invoering van ERTMS vastgesteld.

Daarmee hebben we een bijdrage geleverd aan de Railmap ERTMS versie 3.0. De Voorkeursbeslissing en bijlagen zijn beschikbaar via deze link


Onderzoek concessieverlening OV Overijssel

MuConsult heeft via detachering meegedraaid in het onderzoeksteam van de Rekenkamer Oost-Nederland dat onderzoek heeft gedaan naar de  recente concessieverleningen van openbaar vervoerconcessies door de provincie Overijssel. De Rekenkamer heeft gekeken naar de concessieverleningen van de busconcessies IJsselmond en Midden-Overijssel en de tramconcessie Zwolle-Kampen.  Doel van het onderzoek was om lessen te trekken en verbeterpunten voor de toekomst aan te dragen. Het rapport is aangeboden aan Provinciale Staten en zal een rol spelen in de discussies tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten over de herijking van het openbaar vervoerbeleid. U kunt het onderzoeksrapport hier downloaden

 


Evaluatie Wp2000
In samenwerking met Twynstra Gudde hebben wij de integrale evaluatie uitgevoerd van de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000), die het regionaal en stedelijk OV in Nederland regelt. Deze evaluatie had zowel inhoudelijke als procesmatige onderdelen. De evaluatie heeft geleid tot een aantal aanbevelingen voor verbeteringen op vrijwel alle onderdelen die de wet bestrijkt. De meeste aanbevelingen zijn door de minister overgenomen en voorgelegd aan het parlement.

 


Evaluatie Spoorwetgeving
We hebben aanzienlijke bijdragen geleverd aan de evaluatie van de spoorwetgeving. Het gaat om de spoorwegwet, de concessiewet, de lagere regelgeving alsmede de concessies. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben we het beoordelingskader opgesteld en op basis daarvan ontwikkelingen gemonitord en verklaard. De uitkomsten zijn input geweest voor de eindconclusies over het functioneren van de wet en de aanbevelingen.

 


Evaluatie programma toegankelijkheid haltes
Op verzoek van de provincie Noord-Holland hebben wij samen met Advin het toegankelijkheidsprogramma bushaltes van de provincie geëvalueerd en deze vergeleken met de aanpak in andere provincies.

 

 


Evaluatie marketingcampagne
Voor de provincie Zuid-Holland heeft MuConsult de effecten in kaart gebracht van de provinciebrede marketingcampagne OV JIJ en IK.

 


Evaluatie camera’s in bussen
Per half februari 2011 zijn alle bussen van Qbuzz in Friesland voorzien van camera’s. Deze camera’s moeten de sociale veiligheid vergroten. MuConsult heeft het effect van de extra camera's in de bussen geëvalueerd. Daarbij is gebruik gemaakt van een 0-meting en een 1-meting. Uit het onderzoek blijkt dat klanten de camera's in de meeste gevallen hebben opgemerkt als verandering, en dat zij zich veiliger voelen door de aanwezigheid ervan. Ook heeft het onderzoek meer inzicht gegeven in wat reizigers belangrijk vinden als het gaat om sociale veiligheid.