\

Foto Economie

Gerelateerd

Parkeerbeleid en -tarieven

Wat zijn de effecten van parkeerbeleid op het parkeersysteem, de vervoerwijze en de bestemmingskeuze van werkenden, mensen die gaan winkelen en overige reizigers naar een stedelijk gebied? Hoe kun je met parkeerbeleid en parkeertarieven de mobiliteitsstromen zodanig sturen dat zowel de belangen van de overheid als die van particuliere partijen goed zijn gewaarborgd? MuConsult ondersteunt gemeenten en parkeerbeheerders bij de beantwoording van deze vragen.

Voorbeeldprojecten:

 


Maatschappelijke baten van geïntegreerde parkeerinformatie
In opdracht van het NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens) heeft MuConsult onderzoek gedaan naar de baten van geïntegreerde parkeerinformatie. De onderzochte businesscase was globaal het aanbieden van actuele informatie over beschikbaarheid en prijs van parkeerplaatsen aan bezoekers van de G4 gemeenten. Via het navigatiesysteem wordt de gebruiker naar de beschikbare plaats geleid. Wij hebben voor de businesscase de maatschappelijke baten systematisch afgepeld, rekening houdend met het opvolgingspercentage van weggebruikers, de beschikbaarheid van navigatiesystemen en de autonome ontwikkeling van actuele informatie (waaronder de bestaande parkeerroute informatie systemen (PRIS) en particuliere applicaties die klanten voorzien van informatie. De netto baten van de buninesscase, bestaande uit minder zoekverkeer, minder uitstoot van schadelijke gassen, lagere ruimteclaim van parkeren en grotere aantrekkelijkheid van winkelgebieden zijn gemonetariseerd en afgezet tegen de kosten van de businesscase. 

 


Gemeentelijke samenwerking
In opdracht van een Stadsregio heeft MuConsult een verkenning gemaakt van de mogelijkheden van gemeentelijke samenwerking voor de inliggende gemeenten. Onderdeel van de opdracht was het organiseren van een ambtelijke en een bestuurlijke bijeenkomst. In deze bijeenkomsten zijn de gemeenten geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van parkeren en hebben zij hun eigen onderwerpen aan bod gebracht en gezamenlijk besproken. In het vervolg hebben wij onderzocht wat het effect zou zijn van het gelijktrekken van parkeertarieven bij alle winkelcentra met een regionale functie in de stadsregio. Hieruit bleek dat een verschuiving kan plaatsvinden van 1% (van centra die nu gratis parkeren hebben naar centra die nu al betaald parkeren hebben). De winkelcentrumkeuze wordt daarentegen voor het overgrote deel bepaald door de kwaliteit en kwantiteit van het winkelaanbod.

 


Parkeermodel Limburg
MuConsult heeft een model ontwikkeld om vast te kunnen stellen welke effecten parkeerbeleid heeft op het parkeersysteem, de vervoerwijze- en de winkelcentrumkeuze van mensen die boodschappen doen en winkelen. Dit model is toegepast in Zuid-Limburg. Met het model is ook vast te  stellen wat het effect zal zijn van maatregelen gericht op vergroting van de  aantrekkelijkheid van winkelcentra of bijvoorbeeld het openbaar vervoer.Parkeerbehoefte nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
Ruimelijke ontwikkelingen hebben invloed op de parkeerbalans in het plangebied en de omgeving. Particulieren die een ruimtelijk initiatief willen verankeren in het bestemmingsplan moeten daarbij aantonen dat er voldoende parkeerplaatsen zijn of komen. MuConsult stelt op basis van CROW kengetallen, gemeentelijke parkeernormen en wetenschappelijke kennis over parkeerbehoefte van doelgroepen parkeerrapporten op die als onderbouwing dienen bij herzieningen van een bestemmingsplan. In alle gevallen heeft onze bijdrage geleid tot overeenstemming tussen de initiatiefnemer en de gemeente over de invulling van de parkeeropgave.