\

Foto Economie

Gerelateerd

Marktwerking en contractering

In veel vervoersectoren zijn de afgelopen jaren wijzigingen aangebracht in de marktordening. Denk aan het openbaar vervoer, waar de invoering van het aanbestedingsmechanisme heeft geleid tot grote veranderingen in de markt. Ook op de taximarkt is met wisselend succes gepoogd meer marktwerking te introduceren. Al deze ontwikkelingen hebben gemeen dat met behulp van andere regels en (financiële) prikkels marktpartijen gestimuleerd worden om gewenst gedrag te vertonen. Veel van deze prikkels zijn in wetten, regels, contracten en/of concessies vastgelegd.

Vanuit haar praktijkervaring met het opstellen van contracten en concessies is MuConsult (zie werkgebied openbaar vervoer) goed in staat om zowel de gevolgen van (wettelijke) regels en prikkels op sectoraal (meso) niveau te doordenken als die op het individuele niveau van opdrachtgever – opdrachtnemer (micro).

Voorbeeldprojecten:

 


Evaluatie Wp2000
In samenwerking met Twynstra Gudde hebben wij de integrale evaluatie uitgevoerd van de Wet personenvervoer 2000 (Wp2000), die het regionaal en stedelijk OV in Nederland regelt. Deze evaluatie had zowel inhoudelijke als procesmatige onderdelen. De evaluatie heeft geleid tot een aantal aanbevelingen voor verbeteringen op vrijwel alle onderdelen die de wet bestrijkt. De meeste aanbevelingen zijn door de minister overgenomen en voorgelegd aan het parlement.Opzet bonus-malusregeling SLIM Prijzen
MuConsult heeft de Stadsregio Arnhem – Nijmegen geadviseerd bij de opzet van een bonus-malusregeling ten behoeve van de uitvoering van het project SLIM Prijzen RegioRing.Herziening Regeling maximumtarief taxi
In opdracht van het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft MuConsult een onderzoek uitgevoerd dat tot doel had te komen tot een (herziene) regeling maximumtarief taxi. Deze regeling moest voldoen aan de volgende voorwaarden: a) bescherming van klanten tegen te grote tariefstijgingen; b) bieden van voor de consument transparante tarieven; c) faciliteren van meer mededinging, productvernieuwing en productdifferentiatie; d) adequaat handhaafbaar voor de aangewezen autoriteiten en voldoende uitvoerbaar door de bedrijfstak.Begeleiding van aanbestedingen openbaar vervoer
Zie pagina werkgebied openbaar vervoer.