\

Foto Economie

Gerelateerd

Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Sinds enkele jaren passen planmakers de OEI-methodiek toe bij het opstellen van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) voor infrastructuurprojecten. MuConsult heeft destijds een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de OEI-methodiek, met een rapportage over de welvaartsaspecten van KBA’s.

Daarnaast hebben wij een groot aantal MKBA’s opgesteld, zowel voor weginfrastructuurprojecten als voor openbaarvervoer- en fietsinfrastructuur. We worden nu regelmatig ingeschakeld als extern adviseur bij MKBA-trajecten.

Voorbeeldprojecten:


 

Voorkeursbeslissing ERTMS
Op 11 april 2014 heeft staatssecretaris Wilma Mansveld aan de Tweede Kamer een brief gestuurd, waarin ze de “Voorkeursbeslissing ERTMS” van het kabinet toelicht. Nut en noodzaak van de overgang van het bestaande spoorveiligheidssysteem naar ERTMS zijn onderzocht en voldoende aangetoond. De staatssecretaris voert daarom tot en met 2028 de beproefde Level 2-technologie in, op het spoor in grote delen van de brede Randstad. Met deze keuze blijft ze binnen het gereserveerde budget van € 2,5 miljard. MuConsult heeft bijgedragen aan de Voorkeursbeslissing:

  • de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd;
  • het afwegingskader opgesteld en gevuld op basis van een groot aantal studies;
  • de uitgangspuntennota opgesteld ;
  • een aantal belangrijke effecten van invoering van ERTMS vastgesteld.

Daarmee hebben we een bijdrage geleverd aan de Railmap ERTMS versie 3.0. De Voorkeursbeslissing en bijlagen zijn beschikbaar via deze link

 


Baten verkeerskundig beheer van VRI’s
De kosten betreffen het optimaliseren van de regeling door het doen van een onderzoek naar de optimale regeling en het wijzigen van parameterwaarden of het opstellen van een nieuw verkeersregelprogramma. De betere afstemming van de verkeersregeling op de verkeersstromen leidt tot een betere doorstroming en minder verliestijd. De behaalde reductie van voertuigverliesuren is vervolgens uitgedrukt in maatschappelijke baten. Door structureel verkeerskundig beheer uit te voeren kunnen beleidsdoelen op het gebied van bereikbaarheid worden bereikt, waarbij tegenover de relatief lage kosten ervan hoge maatschappelijke baten staan. Het rapport kunt u hier downloaden (pdf).

 


Maatschappelijke Kosten-batenanalyse Westelijke Ontsluiting Amersfoort
Voor de gemeente Amersfoort heeft MuConsult samen met het Landbouw Economisch Instituut een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd naar verschillende varianten voor een verbeterde ontsluiting van de westkant van Amersfoort. In een participatief proces met verschillende belangengroeperingen zijn varianten opgesteld en effecten in kaart gebracht. In een vervolgonderzoek zijn op verzoek van de gemeente de maatschappelijke kosten en baten van enkele aanvullende varianten in kaart gebracht. Download hier het hoofdrapport of het aanvullend onderzoek.

 

 


Ontwikkeling ex ante KBA-tool Toekan
Bij wegwerkzaamheden zet Rijkswaterstaat zogenaamde MinderHinder maatregelen in om de overlast voor weggebruikers te beperken. Om een dergelijk maatregelenpakket gericht op mobiliteitsbeïnvloeding samen te stellen, past Rijkswaterstaat de zogenaamde Toekan-methodiek toe. Bij Rijkswaterstaat bestond de behoefte om de kosteneffectiviteit van de potentieel in te zetten maatregelen bij wegwerkzaamheden te integreren in de Toekan-methodiek.

De Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rijkswaterstaat heeft daarom MuConsult opdracht gegeven om een zogenaamde ‘ex ante KBA tool’ te ontwikkelen. Het betreft een rekeninstrument in Excel, waarmee gebruikers van de Toekan-methodiek voor een groot aantal mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen op basis van beschikbare kengetallen kunnen inschatten wat effecten en kosten zijn. Met behulp van deze tool is Rijkswaterstaat in staat om vooraf en op uniforme wijze inzicht te krijgen in het maatschappelijk rendement van een maatregelenpakket.

 


Quick Scan MKBA Informatiehuis Wegverkeer
De Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) heeft MuConsult gevraagd om een analyse te maken van de maatschappelijke kosten en baten van het scenario “NDW als Informatiehuis Wegverkeer”. In dit scenario ontwikkelt NDW zich tot een organisatie die een meer regisserende rol gaat vervullen voor wat betreft de keten van verkeersinformatie.

 


Ex ante MKBA Praktijkproef Amsterdam netwerkbreed verkeersmanagement
In opdracht van de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rijkswaterstaat hebben wij een maatschappelijke kosten-batenanalyse opgesteld van een praktijkproef met de invoering van gecoördineerd en netwerkbreed verkeersmanagement in de Amsterdamse regio.