\

Foto Economie

Gerelateerd

Werkgebied Mobility as a Service

Mobility as a Service (MaaS)

MaaS omvat een multimodaal aanbod van flexibele, deels vraaggestuurde mobiliteitsdiensten (OV, auto- en fietsdelen, carpoolen, (deel)taxi’s) waarbij reizigers op maat gemaakte geïntegreerde reismogelijkheden aangeboden krijgen middels een digitaal platform. Daarmee worden aanbieders beter in staat gesteld te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van steeds veeleisender reizigers. Op termijn kan dit leiden tot het omzetten van de auto als bezit naar de auto als dienst en een flexibeler gebruik van vervoersmodaliteiten. MaaS past daarmee goed bij de uitgangspunten van de Beter Benutten-programma’s en bijvoorbeeld het Toekomstbeeld OV 2040. De consensus is dat MaaS er hoe dan ook gaat komen en dat de overheid haar rol hierin moet definiëren en invullen. Dit leidt tot technische, organisatorische en maatschappelijke beleidsvragen.

MuConsult draagt bij aan de ontwikkeling van deze diensten in opdracht van Rijk en regionale en lokale overheden alsmede de aanbieders van vervoer- en platformdiensten. Deze bijdrage omvat:

 • Beleidsontwikkeling. Welke verantwoordelijkheden en rollen hebben de overheden bij de ontwikkeling van MaaS? Welke opgaven liggen er voor overheden en op welke wijze kan men de ontwikkeling en uitrol van MaaS bevorderen? Hoe kan MaaS bijdragen aan een integraal vervoersysteem en andere beleidsdoelstellingen van centrale en decentrale overheden?
 • Onderzoek. Welke wensen hebben potentiële gebruikers van MaaS en hoe kan het marktaandeel van deze diensten ten opzichte van de auto worden vergroot?
 • Evaluatie. Wat levert MaaS op in termen van bereikbaarheids- en duurzaamheidsdoelen? Kan uitrol van MaaS leiden tot efficiënt gebruik van overheidsmiddelen?
 • Governance. Op welke wijze kan de betrokkenheid van verschillende stakeholders worden bevorderd? Hoe kan een win-win worden bereikt voor allen en worden belangentegenstellingen tussen stakeholders voorkomen?
 • Wet- en regelgeving. Hoe kunnen MaaS-initiatieven vorm worden gegeven binnen bestaande wet- en regelgeving? Welke veranderingen zijn daarbij mogelijk en wenselijk?
 • Doelgroepen. Hoe kan MaaS worden ingezet om de participatie van doelgroepers in de samenleving te bevorderen? Welke mogelijkheden zijn er om maatwerk te leveren voor betrokkenen?

Voorbeeldprojecten:

 • White paper ‘Mobility as a Service – Bouwstenen voor keuzen I&M’
 • Onderzoeksrapport ’Mobility as a Service - Lopende pilots in de regio’s’
 • Artikel ‘MaaS geschikt voor doelgroepenvervoer’ (OV-Magazine, maart 2017)
 • Artikel ‘Maak werk van MaaS’ (NM Magazine, nr. 2 2017)
 • Ondersteuning bij het opzetten van MaaS pilot(s) in diverse regio’s
 • Onderzoek naar invloed flexibele mobiliteitskeuze op verplaatsingsgedrag

Test uitleg 1

Dit is een test uitleg pagina

Werkgebied Ruimte en Mobiliteit

Op ieder schaalniveau is sprake van een relatie tussen ruimte en mobiliteit, zowel functioneel (iedere verplaatsing heeft een bestemming) als organisatorisch (iedere ontwikkeling in de ene sector heeft invloed op de andere sector). MuConsult doet integraal onderzoek waarbij zowel ruimte als mobiliteit betrokken worden.

Wij adviseren provincies, stadsregio's, rijksoverheid en  OV-bedrijven over de volgende onderwerpen (klik op het onderwerp voor meer informatie):

 

Werkgebied Economie

MuConsult heeft veel ervaring met onderzoek- en advieswerk  binnen het thema economie. Voorbeelden hiervan zijn studies naar de effecten  van prijsbeleid, bepaling van de kosten van mobiliteit, onderzoek naar de  effecten en marktwerking en vormgeving van beleidsmaatregelen. Hierbij kijken  we altijd breder dan naar de economische effecten als zodanig. Maatschappelijke  gevolgen op terreinen als milieu, leefbaarheid en veiligheid zijn minstens zo  belangrijk.

 Binnen het thema economie adviseert MuConsult verschillende opdrachtgevers.  Belangrijke onderwerpen zijn (klik op het onderwerp voor meer informatie): 

Werkgebied Gedrag

Het thema 'Gedrag' gaat over mensen en hun mobiliteit. Mensen reizen voor werk, zorg, sociale activiteiten en maken daarvoor gebruik van verschillende vervoersdiensten- en producten. De keuzes die de individuele mobilist maakt, zijn bepalend voor het verkeersbeeld op de weg en op het spoor.

Met kennis over het gedrag van mobilisten kan het gedrag worden beïnvloed en waar nodig bijgestuurd. MuConsult is met het thema gedrag actief op verschillende gebieden, waaronder mobiliteitsmanagement, human factors, klantwensen/klanttevredenheid en verkeersveiligheid.

Op het gebied van Gedrag voeren wij verschillende typen projecten uit: 

 

 

Subcategorieën