\

Foto Bereikbaarheid

Gerelateerd

SVIR Bereikbaarheidsindicator

Figuur indicator

 

Op 13 maart 2012 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld en aan de Tweede Kamer aangeboden. In deze structuurvisie is een nieuwe bereikbaarheidsindicator opgenomen. De uitgangspunten van de nieuwe bereikbaarheidsindicator komen voort uit de SVIR en sluiten aan bij de ambitie uit de SVIR om de mobiliteitsnetwerken onderling optimaal te verbinden én infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling goed op elkaar af te stemmen. MuConsult is nauw betrokken bij de doorontwikkeling van de SVIR Bereikbaarheidsindicator. Daarnaast hebben wij diverse toepassingen gedaan met de nieuwe indicator. 

 


Doorontwikkeling SVIR Bereikbaarheidsindicator
In 2012 en 2013 heeft I&M de indicator samen met MuConsult (personenvervoer), TNO (goederenvervoer) en 4Cast doorontwikkeld. Onderdeel van deze doorontwikkeling was een uitgebreid participatietraject met medeoverheden en planbureaus. Op basis van dit brede proces heeft de indicator zijn huidige vorm gekregen.

 

Publicaties over de indicator

De doorontwikkeling van de bereikbaarheidsindicator is beschreven op het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2012 en 2013. De papers over de SVIR Bereikbaarheidsindicator zijn te raadplegen op de website van het CVS:

 

CVS 2013

 

CVS 2012

 

Het KpVV heeft de Bereikbaarheidsinidcator opgenomen in het Dashboard voor Duurzame Verstedelijking. U kunt het Dashboard over de Bereikbaarheidsindicator bereiken via deze link

  


Uitgevoerde toepassingen (o.a.):

  • Nationale kaartbeelden van de bereikbaarheid van gebieden ten opzichte van de verwachte snelheid (regressielijn) op zone en gemeenteniveau, voor auto en OV, spitsen en etmaal en voor korte, middellange en lange afstandsklassen.
  • Regionale kaartbeelden van het effect van RRAAM met o.a. de IJmeerverbinding op de bereikbaarheid van Almere en Amsterdam.
  • Regionale kaartbeelden van het effect van verschillende investeringsmogelijkheden in Noord Holland op de bereikbaarheid van het gebied tussen Amsterdam, Haarlem, Alkmaar en Hoorn.
  • Regionale kaartbeelden van het verschil in bereikbaarheid van gebieden tussen 2020GE en 2020RC in de provincies Limburg en Noord-Brabant
  • Nationale kaartbeelden van het verschil in bereikbaarheid tussen groepen van jaren, op basis van MON/OViN gegevens, voor de auto, OV en fiets, op gemeente en COROP niveau.
  • Regionale kaartbeelden voor de Stadsregio Amsterdam waarin de bereikbaarheid van een aantal belangrijke gebieden onderling vergeleken is met de bereikbaarheidsindicator.