\

Foto Bereikbaarheid

Gerelateerd

Evaluatie van beleidsmaatregelen

MuConsult voert evaluatiestudies uit waarbij wordt nagegaan wat de effecten zijn van projecten en individuele maatregelen op doorstroming, bereikbaarheid en milieu.  Ook met kleinschalig onderzoek kunnen op een verrassende wijze nieuwe uitkomsten worden verkregen. Zo kan met minimale informatie een betrouwbare inschatting worden verkregen van effecten van de maatregelen, optimaal gebruik makend van bestaande en nieuwe inzichten op het gebied van evaluatietechnieken. Daarmee kunnen uw bestuurders verantwoorde onderbouwde besluiten nemen;

MuConsult ontwikkelt op het in samenwerking met partners nieuwe en breed inzetbare tools die het mogelijk maken om verdiepende en betere inzichten te geven in de verkeerseffecten van verschillende typen maatregelen.

 

 


Maatschappelijke effecten van beheer en onderhoud van het Hoofdwegennet
In opdracht van de Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat hebben wij een onderzoek gedaan naar de maatschappelijke effecten van beheer en onderhoud van het Hoofdwegennet. Wij hebben geïnventariseerd welke maatschappelijke effecten optreden bij het (niet) uitvoeren van beheer- en onderhoudsactiviteiten en hoe deze zijn te operationaliseren. De maatschappelijke effecten zijn apart in beeld gebracht voor verhardingen, kunstwerken en dynamisch verkeersmanagement (DVM).  

 


Ontwikkeling ex ante KBA-tool Toekan
Bij wegwerkzaamheden zet Rijkswaterstaat zogenaamde MinderHinder maatregelen in om de overlast voor weggebruikers te beperken. Om een dergelijk maatregelenpakket gericht op mobiliteitsbeïnvloeding samen te stellen, past Rijkswaterstaat de zogenaamde Toekan-methodiek toe. Bij Rijkswaterstaat bestond de behoefte om de kosteneffectiviteit van de potentieel in te zetten maatregelen bij wegwerkzaamheden te integreren in de Toekan-methodiek. De Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rijkswaterstaat heeft daarom MuConsult opdracht gegeven om een zogenaamde ‘ex ante KBA tool’ te ontwikkelen. Het betreft een rekeninstrument in Excel, waarmee gebruikers van de Toekan-methodiek voor een groot aantal mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen op basis van beschikbare kengetallen kunnen inschatten wat effecten en kosten zijn. Met behulp van deze tool is Rijkswaterstaat in staat om vooraf en op uniforme wijze inzicht te krijgen in het maatschappelijk rendement van een maatregelenpakket.  

 


Evaluatie Mobiliteitsmanagement A6 Hollandse Brug
In 2007 is uit voorzorg de Hollandse brug (A6) tussen Almere en Muiderberg voor onbepaalde afgesloten voor alle vrachtverkeer. Onderzoek wees uit dat de brug te zwaar werd belast. Voor vrachtverkeer werd een omleidingsroute ingesteld via de A27 en A1. Vanwege de verwachte files zijn verschillende mobiliteitsmanagement-maatregelen genomen, waaronder de bereikbaar pas, de snelwegbus, een Vanpool, filemijden A6 en een pontveer tussen Almere en Muiderberg. MuConsult heeft deze maatregelen geëvalueerd.  

 


Evaluatie doseerlicht A59 Oss-Oost
Eén van de projecten in het kader van FileProof was het plaatsen van een doseerlicht voor lokaal verkeer voor de rotonde bij de aansluiting Oss-Oost op de A59. Het doseerlicht zorgt ervoor dat dit lokale verkeer in groepen tot de rotonde wordt toegelaten. Daardoor krijgt het verkeer op de afrit meer ruimte om de rotonde op te rijden. De door ons uitgevoerde evaluatie wijst uit dat dit een gunstig effect heeft gehad op de doorstroming op de afrit. De wachtrij op de afrit groeit minder vaak en minder lang aan; de maximale lengte van de wachtrij is met doseerlicht de helft kleiner dan zonder doseerlicht. Er is in de situatie met doseerlicht bovendien geen sprake meer van terugslag van de wachtrij op de rijbaan van de A59. Daardoor zijn de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A59 verbeterd.