\

Foto over ons

Gerelateerd

Producten

Producten die wij opleveren zijn onder andere:

Met ons automarktmodel Dynamo kunnen van jaar tot jaar voorspellingen worden gemaakt over omvang, samenstelling en gebruik van het Nederlandse personenautopark tot en met 2050.

Met onze HOV-scanner kan worden bekeken hoe maatregelen, zoals de aanleg van een HOV-voorziening, invloed hebben op de aantrekkelijkheid van het OV-alternatief en tot welke gedragsaanpassingen dat leidt.

Met ons evaluatiemodel mobiliteitsmanagement kan het effect bekeken worden van MM maatregelen, zowel ex-post (evalueren) als ex-ante (voorspellen).

MuConsult kan voor bepaalde projecten (o.a.  die waarbij Stated Preference onderzoek is gebruikt) een gebruiksvriendelijke  simulatietool opleveren, waarbij de opdrachtgever eventueel zelf nog allerlei  doorrekeningen kan uitvoeren.

Met ons parkeermodel kan het effect van ruimtelijke ontwikkelingen op de parkeerbalans in het invloedsgebied berekend worden. Denk aan het transformeren van een kantoorpand naar appartementen. Ook kan het model gebruikt worden om in te schatten wat het effect is van het invoeren/verhogen van parkeertarieven op het bezoek van een winkelcentrum en nabijgelegen concurrerende centra. 

Met ons model voor het HWN kan worden bepaald wat de  effecten zijn (geweest) van maatregelen die de bereikbaarheid moeten vergroten, zoals de aanleg van spitsstroken, toeritdosering, DRIPs en een verlaging van de maximum snelheid.

 

Dynamo automarktmodel

Dynamo automarktmodel
Met het dynamische automarktmodel Dynamo kunnen ontwikkelingen van het Nederlandse personenautopark op de korte termijn (de komende jaren) en de lange termijn (tot 2050) worden berekend ten aanzien van:

  • de omvang van het autopark;
  • de samenstelling (waaronder autoleeftijden en brandstofmix);
  • het autokilometrage;
  • de emissies;
  • de autoprijzen (nieuw en tweedehands);
  • de autokosten;
  • de overheidsinkomsten uit autobelastingen.

MuConsult heeft het model ontwikkeld in opdracht van Rijkswaterstaat en het Planbureau voor de leefomgeving (PBL). Het model wordt veelvuldig gebruikt door ministeries en de autobranche om de te verwachten effecten van zeer uiteenlopende ontwikkelingen en maatregelen in beeld te brengen. Het gaat hierbij onder andere om economische ontwikkelingen, fiscale maatregelen, en veranderende eisen aan auto’s.

Dynamo bepaalt jaarlijks de ontwikkelingen in het autopark voor een groot aantal autotypen, gebaseerd op autoleeftijd, gewichtsklasse, brandstofsoort en CO2-klasse. Daarnaast kunnen uitspraken worden gedaan over ontwikkelingen in de privé- en de leasemarkt.

Deze ontwikkelingen kunnen ook worden uitgesplitst naar doelgroepen, gedefinieerd op basis van inkomen, werkzaamheid, leeftijdsklasse en huishoudgrootte. Dynamo bepaalt voor elke van deze groepen het autobezit, hoe dit verdeeld is over de verschillende autotypen, hoeveel kilometers er gereden worden voor verschillende reismotieven (woon-werk, zakelijk, sociaal-recreatief) en wat de bijbehorende kosten zijn.

Dynamo berekent deze ontwikkelingen in het Nederlandse personenautopark als functie van de kosten van autobezit en autogebruik (die per autotype gespecificeerd kunnen worden) en algemeen-economische ontwikkelingen.

Het model is uniek in zijn soort en trekt ook internationale aandacht. De uitkomsten van het model zijn uitgebreid getest. Zowel overheden als brancheorganisaties hebben het model reeds gebruikt voor het inschatten van concrete beleidsmaatregelen, waaronder de sloop-premieregeling en kilometerbeprijzing.

Indien voor u toekomstige ontwikkelingen in de automarkt van belang zijn, kan het automarktmodel Dynamo van MuConsult mogelijk ook iets voor u betekenen. Graag bespreken we met u wat MuConsult voor u kan betekenen.

Download de folder hier.

HOV-Scanner

HOV-Scanner
De HOV-scanner is een rekentool die MuConsult in eigen beheer heeft ontwikkeld. Met de tool kan de verandering in de vervoerwaarde worden berekend, die het gevolg is van maatregelen om de aantrekkelijkheid van het OV-systeem te vergroten. Invoer voor het model vormen verplaatsings- en reistijdmatrices voor ten minste de auto en het openbaar vervoer. Daaruit leiden we de bestaande modal split af en de gevoeligheid (elasticiteit) van de mobilisten voor kleine veranderingen in de aantrekkelijkheid van de alternatieve vervoerwijzen.

Met de HOV-scanner kan worden bekeken hoe maatregelen, zoals de aanleg van een HOV-voorziening, invloed hebben op de aantrekkelijkheid van het OV-alternatief en tot welke gedragsaanpassingen dat leidt.

Parkeermodel

Parkeermodel
MuConsult heeft een model ontwikkeld om vast te kunnen  stellen welke effecten parkeerbeleid heeft op het parkeersysteem, de  vervoerwijze- en de winkelcentrumkeuze van mensen die boodschappen doen en  winkelen.Met het model is ook vast te stellen wat het effect zal zijn van maatregelen gericht op vergroting van de aantrekkelijkheid van winkelcentra of bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Dit model is toegepast in Zuid-Limburg en het Stadsgewest Haaglanden om het effect van het invoeren/verhogen van parkeertarieven op het bezoek van winkelcentra in te schatten.

Het parkeermodel vormt tevens de basis voor het berekenen van het effect van ruimtelijke ontwikkeling op de parkeerbalans in een gebied. Denk aan het transformeren van een kantoorpand naar appartementen of het uitbreiden van een supermarkt in bestaand stedelijk gebied. 

De werkwijze van MuConsult bij parkeeronderzoek is hieronder weergegeven. 

 

 

 

Simulatiemodellen

Simulatiemodellen
Voor projecten waarbij effectinschattingen van bijvoorbeeld  bepaalde maatregelen moeten worden gemaakt zijn er vaak zeer veel mogelijkheden  die doorgerekend zouden kunnen worden. In rapportages kan vaak maar op een  beperkt aantal worden ingezoomd.

MuConsult kan voor bepaalde projecten (o.a.  die waarbij Stated Preference onderzoek is gebruikt) een gebruiksvriendelijke  simulatietool opleveren, waarbij de opdrachtgever eventueel zelf nog allerlei  doorrekeningen kan uitvoeren. Voor onder andere NS Hispeed is een simulatiemodel  ontwikkeld waarmee bepaald kan worden hoeveel reizen met de hogesnelheidstrein  verwacht mogen worden bij bepaalde instellingen van het product (o.a. prijzen,  reistijdwinst, frequentie).