\

munieuws

Gerelateerd

MuConsult onderzoekt emissieloos busvervoer voor de Provincie Fryslân

De Provincie Fryslân heeft in 2017 de ambitie uitgesproken om in 2025 het busvervoer in de provincie emissieloos te laten zijn. Idealiter wordt deze ambitie gerealiseerd bij de start van de nieuwe busconcessie die op 11 december 2022 van start gaat. Om de ambitie te halen heeft de provincie MuConsult gevraagd onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden en consequenties van vervoer zonder emissie. De uitkomst van dit onderzoek is dat elektrische bussen met een batterij momenteel de meest betrouwbare en economisch voordelige uitstootvrije oplossing bieden.

De provincie Fryslân heeft MuConsult gevraagd een verkenning van de mogelijkheden en consequenties uit te voeren. De hoofdvraag van dit onderzoek is “Op welke manier kan het busvervoer in Fryslân in 2025 emissieloos zijn en welke kansen geeft dit voor de gehele Friese mobiliteit?”. Om inzicht te krijgen in de consequenties van deze ambitie heeft de provincie MuConsult en Teunissen Consultancy gevraagd om onderzoek te doen naar de vervoerkundige, financiële en beleidsmatige keuzes die voorliggen. Onderzoeksvragen die aan bod kwamen zijn: Hoe ziet het OV in Fryslân eruit en welke technieken zijn realistisch om de doelstelling te bereiken? Wat zijn de consequenties wanneer al het busvervoer in 2022 emissieloos is? Wat zijn de keuzes die de provincie moet maken in aanloop naar een nieuwe concessie met emissieloos busvervoer? Wat zijn de beleidsrichtingen bij een gelijkblijvend budget? Wat zijn de inactieven op het mobiliteitsvlak in Fryslân en hoe kan het busvervoer dit versterken?

Uitkomst van de verkenning is dat elektrische bussen met een batterij momenteel de meest betrouwbare en economisch voordelige uitstootvrije oplossing bieden. Belangrijkste knelpunt is de capaciteit en de ontwikkelsnelheid van het stroomnetwerk. De kosten voor een uitstootvrije concessie zijn hoger dan voor de huidige concessie. Hierdoor moeten keuzes worden gemaakt voor de toekomst, dit gaat met name om de taakverdeling, eigenaarschap en financiering van de systeemverandering. De keuzes zijn op 4 december vorig jaar aan de Gedeputeerde Staten voorgelegd. Op basis daarvan werkt de provincie de uitgangspunten uit met het oog op de aanbesteding van het Friese busvervoer.

Heeft u vragen over de transitie naar Zero Emissie Busvervoer neem dan contact op met Sjors de Ridder.

  

bus