\

munieuws

Gerelateerd

CVS papers

Tijdens het CVS-congres in Gent heeft MuConsult twee papers gepresenteerd.

Peter van Bekkum lichtte de resultaten toe van een onderzoek naar de neveneffecten van Beter Benutten in de provincie Utrecht. Het maatregelpakket is primair bedoeld om de bereikbaarheid te verbeteren en heeft daarnaast gunstige effecten op andere beleidsthema’s, zoals de leefbaarheid (emissies en geluid), het klimaat en de gezondheid van de deelnemers. Het onderzoek leidt tot de aanbeveling om nieuwe benuttingsmaatregelen ook expliciet aan deze beleidsdoelen te koppelen.

Het paper van Maartje van der Aa werd genomineerd voor de CVS prijs. MuConsult onderzocht de (on)mogelijkheden om aanvangstijden van onderwijsinstellingen te veranderen om de spitsdrukte op het fietspad, in het OV en op de weg te verminderen. Van verschillende scenario’s voor de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), de Radboud Universiteit en het ROC is gekeken naar de verkeerskundige effecten van de verschuiving van een kwartier, het draagvlak onder docenten en studenten en naar de organisatorische implicaties van de verschuiving. Uit het onderzoek bleek dat het scenario waarin de Radboud een kwartier eerder begint en de HAN een kwartier later het beste resultaat oplevert. De onderwijsinstellingen hebben met sympathie gereageerd op de uitkomsten en zijn bezig met het besluitvormingsproces rondom het aanpassen van de roostertijden.  

 

CVS2